Hợp đồng lao động điện tử là gì? Điều kiện của hợp đồng lao động điện tử hợp pháp như thế nào?

Luật Giao dịch điện tử 2005 đã có những quy định về hợp đồng điện tử, tuy nhiên thì đến Bộ Luật lao động 2019 mới bổ sung thêm những quy định về hợp đồng lao động điện tử. Trong phạm vi bài viết này sẽ giúp người lao động có cái nhìn khái quát nhất về loại hợp đồng lao động này trên phần mềm quản trị nhân sự HR24.


Bộ Luật lao động 2019 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2021 đã quy định nhiều điểm mới trong đó đặc biệt là điểm thay đổi quan trọng về hợp đồng lao động. Việc bổ sung nhiều điểm mới nhằm góp phần hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, bảo đảm tốt hơn quyền và lợi ích chính đáng của người lao động và người sử dụng lao động; đáp ứng các yêu cầu thể chế hóa Hiến pháp năm 2013 về các quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong lĩnh vực lao động; đáp ứng yêu cầu hội nhập kinh tế quốc tế.

Luật Giao dịch điện tử 2005 đã có những quy định về hợp đồng điện tử, tuy nhiên thì đến Bộ Luật lao động 2019 mới bổ sung thêm những quy định về hợp đồng lao động điện tử. Như vậy, hợp đồng lao động điện tử là gì? Cần phải có những hiểu biết như thế nào để người lao động có thể được bảo đảm về quyền lợi khi giao kết hợp đồng lao động điện tử? Trong phạm vi bài viết này sẽ giúp người lao động có cái nhìn khái quát nhất về loại hợp đồng lao động này.

I. Hợp đồng điện tử là gì?

Từ ngày 01/01/2021, Bộ Luật lao động 2019 chính thức có hiệu lực thi hành. Trong đó, khái niệm về hợp đồng lao động và các quy định khác cũng có nhiều thay đổi.

Hợp đồng lao động là văn bản thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động. Hợp đồng lao động được ký kết theo nguyên tắc tự nguyện, bình đẳng, phù hợp với các quy định của pháp luật lao động.

Căn cứ theo Điều 14 Bộ Luật lao động 2019 hình thức hợp đồng điện tử được chính thức công nhận tương đương giá trị với hợp đồng văn bản.

“1. Hợp đồng lao động phải được giao kết bằng văn bản và được làm thành 02 bản, người lao động giữ 01 bản, người sử dụng lao động giữ 01 bản, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

Hợp đồng lao động được giao kết thông qua phương tiện điện tử dưới hình thức thông điệp dữ liệu theo quy định của pháp luật về giao dịch điện tử có giá trị như hợp đồng lao động bằng văn bản.

2. Hai bên có thể giao kết hợp đồng lao động bằng lời nói đối với hợp đồng có thời hạn dưới 01 tháng, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 18, điểm a khoản 1 Điều 145 và khoản 1 Điều 162 của Bộ luật này.”

Theo quy định tại Điều 33 Luật Giao dịch điện tử 2005, Hợp đồng điện tử là hợp đồng được thiết lập dưới dạng thông tin được tạo ra, được gửi đi, được nhận và được lưu trữ bằng phương tiện điện tử.

Trong đó, phương tiện điện tử là phương tiện hoạt động dựa trên công nghệ điện, điện tử, kỹ thuật số, từ tính, truyền dẫn không dây, quang học, điện từ hoặc công nghệ tương tự.

Giao kết hợp đồng điện tử là sử dụng thông điệp dữ liệu để tiến hành một phần hoặc toàn bộ giao dịch trong quá trình giao kết hợp đồng. Lúc này, thông báo dưới dạng thông điệp dữ liệu có giá trị pháp lý như thông báo bằng hợp đồng truyền thống.

Như vậy, hợp đồng lao động điện tử là thỏa thuận giữa người lao động và người sử dụng lao động về việc làm có trả công, trong đó quy định điều kiện lao động, quyền và nghĩa vụ của mỗi bên trong quan hệ lao động.

II. Tại sao nên lựa chọn giao kết hợp đồng lao động điện tử trên HR24

Xét về khách quan việc áp dụng hợp đồng lao động điện tử trên HR24 thay thế cho hợp đồng giấy mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp, tổ chức:

- Luôn đảm bảo về thời điểm giao kết hợp đồng lao động được thực hiện trước khi nhận người lao động vào làm việc theo quy định mới, không còn phụ thuộc vào người ký, người cầm dấu của doanh nghiệp.

- Là bước tiến hợp lý trong thực tiễn chữ ký số cá nhân đang ngày càng ứng dụng rộng rãi, thuận tiện.

- Tiết kiệm chi phí về con người, kho lưu trữ, thời gian và sức lực.

- Áp dụng HR24 là hệ thống quản lý, báo cáo nhân sự nhanh, chính xác, dễ quản lý.

- Việc giao kết hợp đồng điện tử tạo điều kiện thuận lợi cho các chủ thể ký kết hợp đồng lao động linh hoạt hơn. Trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, sự bùng nổ của công nghệ thông tin và dịch chuyển lao động toàn cầu, hình thức hợp đồng lao động điện tử trên HR24 có thể giải quyết được các vấn đề về khoảng cách địa lý, thời gian ký kết.