TẢI VỀ GOOGLE FORMS & GOOGLE SHEETS ĐỂ ĐIỀN FILE MẪU EXCEL TỜ KHAI THUẾ THÔNG DỤNG VỚI SafetySigning CHO TaxOnline
SỬ DỤNG CÁCH KÊ KHAI THUẾ ĐƠN GIẢN VÀ DỄ DÀNG NHẤT TRÊN DI ĐỘNG.

Các biểu mẫu này được thiết kế trên Google Forms theo từng Tờ khai thuế để sử dụng cùng với File mẫu Google Sheets tương ứng trong cùng một tài khoản Google Drive.


Đây là cách nhập liệu dễ dàng cho File mẫu Excel khi sử dụng SafetySigning để kê khai thuế với TaxOnline.


Xem hướng dẫn Kê khai thuế với Google Forms trên SafetySigning.                                           


Xem hướng dẫn Lập tờ khai thuế từ tập tin Excel, ký nộp từ xa trên SafetySigning.

Tờ khai lệ phí môn bài (01/LPMB theo TT 80/2021/TT-BTC)


Phiên bản: V.240405

Ngày phát hành: 05/04/2024

Chi tiết

Tờ khai thuế GTGT (01/GTGT theo TT 80/2021/TT-BTC)


Phiên bản: V.240405

Ngày phát hành: 05/04/2024

Chi tiết

Tờ khai quyết toán thuế TNDN (03/TNDN theo TT 80/2021/TT-BTC)


Phiên bản: V.240405

Ngày phát hành: 05/04/2024

Chi tiết

Tờ khai thuế TNCN với thu nhập từ tiền lương, tiền công (05/KK-TNCN theo TT 80/2021/TT-BTC)


Phiên bản: V.240405

Ngày phát hành: 05/04/2024

Chi tiết

Đăng ký thuế NPT và thay đổi thông tin NPT của cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công (20-ĐK-TH-TCT theo TT 105/2020/TT-BTC)


Phiên bản: V.240405

Ngày phát hành: 05/04/2024

Chi tiết

Đăng ký MST cho NNT và thay đổi thông tin NNT cho cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công (05-ĐK-TH-TCT theo TT 105/2020/TT-BTC)


Phiên bản: V.240405

Ngày phát hành: 05/04/2024

Chi tiết

Đăng ký NPT giảm trừ gia cảnh của cá nhân có thu nhập tiền lương, tiền công (02/ĐK-NPT-TNCN theo TT 92/2015/TT-BTC)


Phiên bản: V.240405

Ngày phát hành: 05/04/2024

Chi tiết