TẢI VỀ GOOGLE FORMS & GOOGLE SHEETS ĐỂ ĐIỀN FILE MẪU EXCEL TỜ KHAI BHXH THÔNG DỤNG VỚI SafetySigning CHO iBHXH
SỬ DỤNG CÁCH KÊ KHAI BHXH ĐƠN GIẢN VÀ DỄ DÀNG NHẤT TRÊN DI ĐỘNG.

Các biểu mẫu này được thiết kế trên Google Forms theo từng Tờ khai BHXH để sử dụng cùng với File mẫu Google Sheets tương ứng trong cùng một tài khoản Google Drive.


Đây là cách nhập liệu dễ dàng cho File mẫu Excel khi sử dụng SafetySigning để kê khai BHXH cho iBHXH.


Xem hướng dẫn Kê khai BHXH với Google Forms trên SafetySigning.                                       

Xem hướng dẫn Lập tờ khai BHXH từ tập tin Excel, ký nộp từ xa trên SafetySigning.

Tăng, giảm, điều chỉnh tiền lương đóng BHXH_QT600


Phiên bản: V.240405

Ngày phát hành: 05/04/2024

Chi tiết

Chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức_BHXH_QT630


Phiên bản: V.240405

Ngày phát hành: 05/04/2024

Chi tiết