Tài khoản người dùng

50.000 đồng 50.000 đồng 50000.0 VND

Dịch vụ Sales24

2.988.000 đồng 2.988.000 đồng 2988000.0 VND

Dịch vụ HR24

2.988.000 đồng 2.988.000 đồng 2988000.0 VND

Dịch vụ Office24

2.988.000 đồng 2.988.000 đồng 2988000.0 VND

Chứng thư số dành cho tổ chức SAFE-CA Token C-Min (12 tháng)

1.499.000 đồng 1.499.000 đồng 1499000.0 VND

Phí DV đám mây Platinum

1.000.000 đồng 1.000.000 đồng 1000000.0 VND

Phí DV đám mây Standard

500.000 đồng 500.000 đồng 500000.0 VND

Dịch vụ iXHD-P20K

7.299.000 đồng 7.299.000 đồng 7299000.0 VND

Dịch vụ iXHD-P10K

5.299.000 đồng 5.299.000 đồng 5299000.0 VND

Dịch vụ iXHD-P5K

3.399.000 đồng 3.399.000 đồng 3399000.0 VND

Dịch vụ iXHD-P3K

1.899.000 đồng 1.899.000 đồng 1899000.0 VND

Dịch vụ iXHD-S3K

1.899.000 đồng 1.899.000 đồng 1899000.0 VND

Dịch vụ iXHD-S1K

899.000 đồng 899.000 đồng 899000.0 VND

Dịch vụ iXHD-S500

549.000 đồng 549.000 đồng 549000.0 VND

Dịch vụ iXHD-S300

399.000 đồng 399.000 đồng 399000.0 VND

Dịch vụ iXHD-B100K

20.999.000 đồng 20.999.000 đồng 20999000.0 VND

Dịch vụ iXHD-B50K

11.499.000 đồng 11.499.000 đồng 11499000.0 VND

Dịch vụ iXHD-B20K

6.499.000 đồng 6.499.000 đồng 6499000.0 VND