Dịch vụ Sales24 Platinum

2.990.000 đồng 2.990.000 đồng 2990000.0 VND

Dịch vụ Sales24 Standard

1.990.000 đồng 1.990.000 đồng 1990000.0 VND

Dịch vụ HR24 Platinum

2.990.000 đồng 2.990.000 đồng 2990000.0 VND

Dịch vụ HR24 Standard

1.990.000 đồng 1.990.000 đồng 1990000.0 VND

Dịch vụ Office24 Platinum

2.990.000 đồng 2.990.000 đồng 2990000.0 VND

Dịch vụ Office24 Standard

1.990.000 đồng 1.990.000 đồng 1990000.0 VND

Chứng thư số dành cho tổ chức SAFE-CA Token C-Min (12 tháng)

1.490.000 đồng 1.490.000 đồng 1490000.0 VND

Phí DV đám mây Platinum

1.000.000 đồng 1.000.000 đồng 1000000.0 VND

Phí DV đám mây Standard

500.000 đồng 500.000 đồng 500000.0 VND

Dịch vụ iXHD-P20K

7.299.000 đồng 7.299.000 đồng 7299000.0 VND

Dịch vụ iXHD-P10K

5.299.000 đồng 5.299.000 đồng 5299000.0 VND

Dịch vụ iXHD-P5K

3.399.000 đồng 3.399.000 đồng 3399000.0 VND

Dịch vụ iXHD-P3K

1.899.000 đồng 1.899.000 đồng 1899000.0 VND

Dịch vụ iXHD-S3K

1.899.000 đồng 1.899.000 đồng 1899000.0 VND

Dịch vụ iXHD-S1K

899.000 đồng 899.000 đồng 899000.0 VND

Dịch vụ iXHD-S500

549.000 đồng 549.000 đồng 549000.0 VND

Dịch vụ iXHD-S300

399.000 đồng 399.000 đồng 399000.0 VND

Dịch vụ iXHD-B100K

20.999.000 đồng 20.999.000 đồng 20999000.0 VND