Dịch vụ T-VAN C1

1.199.000 đồng 1.199.000 đồng 1199000.0 VND

Dịch vụ iXHD-100-Cloud

8.000.000 đồng 8.000.000 đồng 8000000.0 VND

Dịch vụ iXHD-20-Cloud

1.600.000 đồng 1.600.000 đồng 1600000.0 VND

Dịch vụ iXHD-10-Cloud

800.000 đồng 800.000 đồng 800000.0 VND

Dịch vụ iXHD-5-Cloud

400.000 đồng 400.000 đồng 400000.0 VND

Dịch vụ iXHD-1-Cloud

80.000 đồng 80.000 đồng 80000.0 VND

Phí tích hợp hệ thống iXHD

1.000.000 đồng 1.000.000 đồng 1000000.0 VND

Phí tạo mã chi nhánh iXHD

1.000.000 đồng 1.000.000 đồng 1000000.0 VND

Dịch vụ cộng Token-C-max

3.499.000 đồng 3.499.000 đồng 3499000.0 VND

Dịch vụ cộng Token-C-100

2.999.000 đồng 2.999.000 đồng 2999000.0 VND

Dịch vụ cộng Token-C-20

2.499.000 đồng 2.499.000 đồng 2499000.0 VND

Dịch vụ cộng Token-C-10

1.999.000 đồng 1.999.000 đồng 1999000.0 VND

Dịch vụ cộng Token-C-5

1.499.000 đồng 1.499.000 đồng 1499000.0 VND

Dịch vụ cộng Token-C-1

599.000 đồng 599.000 đồng 599000.0 VND

Chứng thư số dành cho tổ chức SAFE-CA Token C (12 tháng)

1.999.000 đồng 1.999.000 đồng 1999000.0 VND

Dịch vụ cộng băng thông 1024GB

899.000 đồng 899.000 đồng 899000.0 VND

Dịch vụ cộng băng thông 500GB

499.000 đồng 499.000 đồng 499000.0 VND

Dịch vụ cộng băng thông 100GB

149.000 đồng 149.000 đồng 149000.0 VND