Dịch vụ Sales24 Platinum

2.990.000 đồng 2.990.000 đồng 2990000.0 VND

Dịch vụ Sales24 Standard

1.990.000 đồng 1.990.000 đồng 1990000.0 VND

Dịch vụ HR24 Platinum

2.990.000 đồng 2.990.000 đồng 2990000.0 VND

Dịch vụ HR24 Standard

1.990.000 đồng 1.990.000 đồng 1990000.0 VND

Dịch vụ Office24 Platinum

2.990.000 đồng 2.990.000 đồng 2990000.0 VND

Dịch vụ Office24 Standard

1.990.000 đồng 1.990.000 đồng 1990000.0 VND

Dịch vụ T-VAN C1

1.199.000 đồng 1.199.000 đồng 1199000.0 VND

Phí tích hợp hệ thống iXHD

1.000.000 đồng 1.000.000 đồng 1000000.0 VND

Phí tạo mã chi nhánh iXHD

1.000.000 đồng 1.000.000 đồng 1000000.0 VND

Dịch vụ cộng Token-C-max

3.499.000 đồng 3.499.000 đồng 3499000.0 VND

Dịch vụ cộng Token-C-100

2.999.000 đồng 2.999.000 đồng 2999000.0 VND

Dịch vụ cộng Token-C-20

2.499.000 đồng 2.499.000 đồng 2499000.0 VND

Dịch vụ cộng Token-C-10

1.999.000 đồng 1.999.000 đồng 1999000.0 VND

Dịch vụ cộng Token-C-5

1.499.000 đồng 1.499.000 đồng 1499000.0 VND