Dùng Google Forms để điền file mẫu Excel tăng, giảm, điều chỉnh tiền lương đóng BHXH_QT600 cho iBHXH
 

Trải nghiệm ngay

Tải về tờ khai Google Forms

Tải về file mẫu Google Sheets để kết nối với Google Forms

(Lưu ý: cả 2 files trên cần lưu chung vào 1 thư mục cùng tài khoản Google Drive)

Phiên bản: V.240405
Ngày phát hành: 05/04/2024