Chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức_BHXH_QT630

Trải nghiệm ngay

Tải về tờ khai Google Forms

Tải về file mẫu Google Sheets để kết nối với Google Forms

(Lưu ý: cả 2 files trên cần lưu chung vào 1 thư mục cùng tài khoản Google Drive)

Phiên bản: V.231002
Ngày phát hành: 02/10/2023