Chứng thư dành cho tổ chức-C giá rẻ (15 tháng)

599.000 đồng 599.000 đồng 599000.0 VND

Chứng thư dành cho tổ chức-S tiêu chuẩn (27 tháng)

1.649.000 đồng 1.649.000 đồng 1649000.0 VND

Chứng thư dành cho tổ chức-S tiêu chuẩn (15 tháng)

949.000 đồng 949.000 đồng 949000.0 VND

Dịch vụ T-VAN AS 3 năm

3.719.000 đồng 3.719.000 đồng 3719000.0 VND

Dịch vụ iXHD-max

119.999.000 đồng 119.999.000 đồng 119999000.0 VND

Dịch vụ iXHD-100

20.999.000 đồng 20.999.000 đồng 20999000.0 VND

Dịch vụ iXHD-20

6.499.000 đồng 6.499.000 đồng 6499000.0 VND

Dịch vụ iXHD-10

4.599.000 đồng 4.599.000 đồng 4599000.0 VND

Dịch vụ iXHD-5

2.799.000 đồng 2.799.000 đồng 2799000.0 VND

Dịch vụ lấy thêm dữ liệu AD

200.000 đồng 200.000 đồng 200000.0 VND

Dịch vụ iKetoan

1.999.000 đồng 1.999.000 đồng 1999000.0 VND

Dịch vụ SM24

599.000 đồng 599.000 đồng 599000.0 VND

Thiết bị SAFE-CA (Token)

449.000 đồng 449.000 đồng 449000.0 VND

Thiết bị SAFE-CA (Token)

200.000 đồng 200.000 đồng 200000.0 VND

Phí dịch vụ đào tạo

600.000 đồng 600.000 đồng 600000.0 VND