Tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội có tăng theo lương cơ sở?

Theo Nghị quyết Quốc hội vừa thông qua, từ ngày 01/7/2023, lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng. Vậy tiền lương tính đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc của người lao động có thay đổi hay không?


Căn cứ khoản 2 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc đối với người lao động làm việc theo chế độ tiền lương do người sử dụng lao động quyết định là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác theo quy định của pháp luật về lao động.

Căn cứ khoản 3 Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, trường hợp tiền lương tháng quy định nêu trên cao hơn 20 lần mức lương cơ sở thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bằng 20 lần mức lương cơ sở.

Hiện nay, theo khoản 2 Điều 3 Nghị định 39/2019/NĐ-CP, 20 tháng lương cơ sở là 29.800.000 đồng. Tuy nhiên, từ ngày 01/7/2023, theo Nghị quyết về Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 thì 20 tháng lương cơ sở là 36.000.000 đồng. Do đó, từ ngày 01/7/2023, tiền lương tháng tối đa đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là 36.000.000 đồng.

Về tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác quy định tại điểm a, tiết b1 điểm b và tiết c1 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH. Cụ thể như sau:

(i) Mức lương theo công việc hoặc chức danh: Ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định tại Điều 93 Bộ luật Lao động 2019.

Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

(ii) Phụ cấp lương theo thỏa thuận của hai bên: Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

(iii) Các khoản bổ sung khác theo thỏa thuận của hai bên như sau: Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

Căn cứ khoản 26 Điều 1 Thông tư 06/2021/TT-BLĐTBXH quy định tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như thưởng theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động 2019, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động quy định tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 của Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH. Cụ thể, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc không bao gồm các chế độ và phúc lợi khác như:

(i) Thưởng theo quy định tại Điều 104 Bộ luật Lao động 2019.

(ii) Tiền thưởng sáng kiến.

(iii) Tiền ăn giữa ca.

(iv) Các khoản hỗ trợ như: Xăng xe; điện thoại; đi lại; tiền nhà ở; tiền giữ trẻ; nuôi con nhỏ.

(v) Hỗ trợ khi người lao động: Có thân nhân bị chết; có người thân kết hôn; sinh nhật của người lao động.

(vi) Trợ cấp cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn khi gặp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

(vii) Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo quy định tại tiết c2 điểm c khoản 5 Điều 3 Thông tư 10/2020/TT-BLĐTBXH.

(viii) Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.


Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Tiền đóng bảo hiểm xã hội thay đổi ra sao khi tăng lương từ 1/7/2023?