Tăng cường quản lý, tháo gỡ các vướng mắc về hoàn thuế GTGT

Năm 2024, ngành Thuế xác định nhiệm vụ trọng tâm là kiểm soát chặt chẽ số chi hoàn thuế GTGT đảm bảo đúng đối tượng, đúng quy định tại Luật Thuế GTGT và Luật NSNN.