Quyết định số 01/2023/QĐ-TTg của Thủ tưởng Chính phủ về việc giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của năm 2022 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch covid-19.