Quản lý lưu trữ hóa đơn điện tử mua vào trên iXHD

Là kế toán, bạn lo lắng khi quản lý và báo cáo hóa đơn. Hóa đơn bị sai sót, hóa đơn không hợp lệ và hóa đơn bị từ chối bởi cơ quan thuế.

Những khó khăn⁉️:

🚫 1. Hoá đơn nhận vào từ rất nhiều nguồn, khó kiểm soát, dễ sót hóa đơn

🚫 2. Không kiểm soát được đã thanh toán hay chưa? Đã khai Thuế chưa?

🚫 3. Khai Thuế kỳ nào? Tìm kiếm và lưu trữ khó khan

🚫 4. Ngay thời điểm kiểm tra thì hóa đơn hợp lệ, tới khi kê khai thì đối tác/ NCC lại thuộc diện rủi ro, bi thuế thanh kiểm tra, xuất toán.

 
 IN-iXHD sẽ giải quyết các khó khan của kế toán:

 1. Công cụ đồng bộ hóa đơn về hàng loạt từ Tổng Cục Thuế, không sai sót hóa đơn đầu vào.

2. Các chỉ tiêu hệ thống có thể kiểm tra tự động, thay vì tốn thủ công kiểm tra từng hóa đơn.

3. Ghi chú rõ ràng chi tiết tình trạng thanh toán, kê khai thuế, kỳ kê khai, thời điểm và tình trạng hóa đơn kiểm tra gần nhất, tình trạng hóa đơn kiểm tra ở hiện tại hoặc kỳ kê khai.

4. Xuất EXCEL bảng kê mua vào khai thuế, Mẫu PL NQ_101, Mẫu EXCEL tùy chỉnh riêng theo nhu cầu từng doanh nghiệp.

  5. Quản lý danh mục nhà cung ứng: MST nhà cung ứng với danh sách rủi ro về Thuế, kiểm tra tình trạng hoạt động

Dịch vụ iXHD của TS24 giúp doanh nghiệp quản lý hóa đơn đầu vào một cách hiệu quả. Nó giúp doanh nghiệp phát hiện và xử lý hóa đơn rủi ro sớm, tránh bị phạt bởi cơ quan thuế.

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Những khó khăn trong công việc quản lý của người làm nhân sự