Nhiều trường hợp được tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Một số đối có mức hưởng thấp sẽ tiếp tục được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng từ giữa tháng 9/2023.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Thông tư 11/2023 hướng dẫn thực hiện điều chỉnh mức trợ cấp tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng đối với cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc.

Theo đó, thực hiện theo Điều 2 Nghị định 42/2023 của Chính phủ về tăng lương hưu, trợ cấp, Bộ Nội vụ tiến hành điều chỉnh tăng trợ cấp hàng tháng đối với các đối tượng sau:

Cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ bổ sung chính sách, chế độ đãi ngộ đối với cán bộ xã. Cán bộ xã, phường, thị trấn già yếu đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định 111 ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung một số chính sách, chế độ đối với cán bộ xã, phường.

Theo đó, công thức tính mức tăng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng cho cán bộ xã già yếu đã nghỉ việc như sau: Trợ cấp hằng tháng từ 1/7/2023 = mức trợ cấp hưởng tháng 6/2023 x 1,125.