Người nào sẽ bị khấu trừ thuế thu nhập cá nhân khi nhận từ 2 triệu đồng?

Bất kỳ cá nhân nào khi nhận được tiền thù lao, tiền thưởng... từ 2 triệu đồng/lần trở lên đều phải đóng thuế thu nhập cá nhân.

Theo quy định tại Điều 25 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15.8.2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện luật Thuế thu nhập cá nhân, các tổ chức, cá nhân trả tiền công, tiền thù lao, tiền chi khác cho cá nhân cư trú không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng có tổng mức trả thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì phải khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% trên thu nhập trước khi trả cho cá nhân..

Nói cách khác, cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới 3 tháng mà có thu nhập từ tiền lương, tiền công mỗi lần nhận từ 2 triệu đồng trở lên phải nộp thuế với mức 10%.


Ví dụ, người lao động đang ký hợp đồng thử việc có thu nhập từ 2 triệu đồng/lần trở lên thì doanh nghiệp cũng khấu trừ thuế 10% trước khi chi trả. Hoặc người làm công việc bán thời gian, freelancer (người làm việc độc lập và tự do về thời gian), thậm chí cả người giúp việc theo giờ, các doanh nghiệp cũng sẽ thực hiện khấu trừ 10% thuế trước khi trả thù lao.

Tuy nhiên, trường hợp cá nhân chỉ có duy nhất thu nhập nêu trên nhưng ước tính tổng mức thu nhập chịu thuế cả năm sau khi giảm trừ gia cảnh chưa đến mức phải nộp thuế thì cá nhân có thu nhập làm cam kết (theo mẫu quy định) gửi doanh nghiệp chi trả thu nhập để đơn vị này làm căn cứ tạm thời chưa khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Nhưng cá nhân làm cam kết theo hướng dẫn tại điểm này phải đăng ký thuế và có mã số thuế.

Trường hợp không có giấy cam kết, sau khi bị khấu trừ 10% số tiền thuế, cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân cấp chứng từ cho mỗi lần khấu trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

Đây sẽ là chứng từ quan trọng để cuối năm cá nhân có thể thực hiện thủ tục quyết toán thuế thu nhập cá nhân và nhận lại số tiền đã bị khấu trừ do tổng thu nhập trong năm chưa đến mức phải nộp thuế thu nhập cá nhân.

Đối với những cá nhân có thu nhập từ 2 nơi trở lên đến cuối năm sẽ ủy quyền cho doanh nghiệp - nơi có ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên - thực hiện quyết toán thuế. Riêng thu nhập vãng lai ở nơi thứ 2 đã bị tạm khấu trừ thuế 10% thì cá nhân vẫn trực tiếp thực hiện thủ tục quyết toán thuế (nếu cần).

Trường hợp những cá nhân có duy nhất tiền công, tiền lương tại một doanh nghiệp thì mỗi lần có thù lao khác từ 2 triệu đồng trở lên cũng bị tạm khấu trừ thuế 10%. Đến cuối năm doanh nghiệp sẽ tổng hợp thu nhập cá nhân và thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân khi được ủy quyền và mức thuế sẽ tính theo bậc thuế lũy tiến theo quy định.


Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Đối thoại doanh nghiệp đơn vị sử dụng lao động về chính sách BHXH, BHYT, BHTN năm 2023