Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cao gấp mấy lần lương cơ sở?

Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở.

Căn cứ theo quy định tại Khoản 3 Điều 6 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017 như sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

3. Mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điều này cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở.

Như vậy, theo quy định trên thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc quy định tại Điều này cao hơn 20 tháng lương cơ sở thì mức tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc bằng 20 tháng lương cơ sở.

Phụ cấp chức vụ có đóng bảo hiểm xã hội hay không?

Căn cứ theo quy định tại Khoản 1 Điều 6 Quy trình thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế ban hành kèm theo Quyết định 595/QĐ-BHXH năm 2017, sửa đổi bởi Khoản 12 Điều 1 Quyết định 505/QĐ-BHXH năm 2020 quy định như sau:

Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc theo quy định tại Điều 89 Luật Bảo hiểm xã hội và các văn bản hướng dẫn thi hành, cụ thể như sau:

Người lao động thuộc đối tượng thực hiện chế độ tiền lương do Nhà nước quy định thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc là tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có). Tiền lương này tính trên mức lương cơ sở.

Tiền lương tháng đóng bắt buộc quy định tại điểm này bao gồm cả hệ số chênh lệch bảo lưu theo quy định của pháp luật về tiền lương.

Người lao động quy định tại Điểm 1.6 Khoản 1 Điều 4 thì tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương cơ sở (Việt Nam đồng).

Như vậy, theo quy định trên của pháp luật, phụ cấp chức vụ phải được đóng bảo hiểm xã hội.


Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
7 việc cần làm ngay sau khi thành lập công ty, doanh nghiệp