[Infographic] Một số kết quả nổi bật trong 28 năm xây dựng và phát triển của ngành BHXH Việt Nam

Với những kết quả đạt được trong 28 năm xây dựng và phát triển đã khẳng định vị trí, vai trò quan trọng của ngành BHXH Việt Nam trong việc đảm bảo an sinh xã hội cho Nhân dân, thúc đẩy tiến bộ và công bằng xã hội để phát triển bền vững đất nước.


Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
Quyết liệt triển khai hóa đơn điện tử từ máy tính tiền