Công văn số 2392/TCT-QLRR ngày 14/06/2023 của Tổng cục thuế về việc kiểm tra hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế chỉ đạo kiểm tra hóa đơn điện tử

Tổng cục Thuế đã xây dựng chức năng trên ứng dụng hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu kiểm soát hóa đơn điện tử, ngăn chặn tình trạng xuất hóa đơn khống.
Một số chức năng chính như sau:

+ Hệ thống tự động kiểm soát tổng giá trị hàng hóa bán ra trên các hóa đơn đã xuất so với ngưỡng giá trị hàng hóa đầu vào được tính toán bằng K lần tổng giá trị hàng tồn kho và tổng giá trị trị hàng hóa mua vào.

+ Hệ thống cảnh báo thực hiện theo tham số K.

Trên cơ sở đó, các trường hợp người nộp thuế vượt ngưỡng sẽ cảnh báo và đưa vào danh sách quản lý. Sử dụng chức năng tra cứu danh sách người nộp thuế cảnh báo để xem xét, xác định các trường hợp thuộc diện ngừng sử dụng hóa đơn theo quy định. Cơ quan thuế sử dụng chức năng đã có khi triển khai phần mềm hóa đơn điện tử để thông báo ngừng tiếp tục sử dụng hóa đơn (đáp ứng quy định tại Điều 16 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ).

iXHD - giải pháp hóa đơn điện tử tổng thể được Tổng Cục thuế công nhận từ năm 2021

Trước khi thực hiện triển khai chính thức, Tổng cục Thuế tổ chức kiểm tra kết quả kiểm soát theo giá trị hệ số K ban đầu. Tổng cục Thuế đề nghị các Cục Thuế tổ chức kiểm tra "Danh sách người nộp thuế thuộc diện giám sát xuất hóa đơn vượt ngưỡng an toàn" theo hướng dẫn dưới đây.

- Kế hoạch thực hiện:

Chức năng "Danh sách cảnh báo sử dụng hóa đơn” tại ứng dụng hóa đơn điện tử phục vụ cho công tác kiểm soát hóa đơn điện tử, ngăn chặn tình trạng xuất hóa đơn khống trên phần hệ ứng dụng hóa đơn điện tử được triển khai từ ngày 15/6/2023.

- Tổ chức thực hiện:

Cục Thuế phân công công chức phụ trách triển khai thực hiện kết xuất “Danh sách người nộp thuế thuộc diện giám sát xuất hóa đơn vượt ngưỡng an toàn” trên chức năng liên quan tại Ứng dụng hóa đơn điện tử với tham số ngày giám sát là 14/6/2023 (theo đó, dữ liệu kiểm soát sẽ được tổng hợp đến hết ngày 14/6/2023). Trên cơ sở danh sách kết xuất được, cơ quan thuế phân công công chức thực hiện kiểm tra người nộp thuế theo quy định hiện hành.

Báo cáo và đề xuất gửi về Tổng cục Thuế (qua Ban Quản lý rủi ro) trước ngày 30/6/2023.

Theo: thuvienphapluat 

Xem chi tiết tại đây:

Chia sẻ bài này
Đăng nhập để viết bình luận
10 chức năng chính quản lý nông nghiệp trên nền tảng 2ez-Agro