Cách xác định tiền lương đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên

Hằng tháng, doanh nghiệp và người lao động sẽ phải trích một phần quỹ lương để đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.