Công văn 1207/TCHQ-TXNK ngày 16/03/2021

Thuế xuất khẩu đối với sản phẩm từ hoạt động tái chế, xử lý chất thải

Tải về tại đây: