Công văn 1091/TCHQ-TXNK ngày 09/03/2021

Hướng dẫn thuế giá trị gia tăng đối với sản phẩm trồng trọt nhập khẩu

Tải về tại đây: