Chính sách bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng (sau đây gọi tắt là “Chính Sách”) nhằm mục đích thông báo với Khách Hàng những Dữ Liệu Cá Nhân được Công ty Cổ phần TS24 (“TS24”) xử lý, mục đích xử lý, cách thức xử lý, thời gian lưu trữ, chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân, và các quyền của Khách Hàng đối với Dữ Liệu Cá Nhân của mình theo quy định của pháp luật Việt Nam về bảo vệ dữ liệu cá nhân. Chính Sách này đồng thời đưa ra các khuyến nghị cho Khách Hàng để nâng cao nhận thức về bảo vệ dữ liệu cá nhân tránh những thiệt hại không mong muốn xảy ra trong quá trình TS24 thực hiện xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng.

Chính Sách này được áp dụng cho toàn bộ các nền tảng (App, Web…), trang thông tin điện tử, kênh giao diện, phương tiện, công cụ trên các website/ứng dụng của TS24 bao gồm cả việc tư vấn và ký kết hợp đồng cung cấp dịch vụ trực tiếp tại văn phòng và các đại lý của TS24.

Chính Sách này bao gồm các nội dung sau:

  • Điều 1. Điều khoản định nghĩa  
  • Điều 2. Xử lý dữ liệu cá nhân
  • Điều 3. Mục đích xử lý dữ liệu cá nhân
  • Điều 4. Cách thức xử lý dữ liệu cá nhân
  • Điều 5. Thời gian bắt đầu, thời gian kết thúc xử lý dữ liệu cá nhân
  • Điều 6. Chia sẻ dữ liệu cá nhân
  • Điều 7. Lưu trữ dữ liệu cá nhân
  • Điều 8. Kiểm soát dữ liệu cá nhân
  • Điều 9. Bảo vệ dữ liệu cá nhân
  • Điều 10. Hậu quả, thiệt hại không mong muốn có khả năng xảy ra
  • Điều 11. Sử dụng Cookies
  • Điều 12. Quảng cáo trên Internet và bên thứ ba
  • Điều 13. Xử lý dữ liệu cá nhân không cần sự đồng ý của chủ thể dữ liệu
  • Điều 14. Thông tin liên lạc
  • Điều 15. Điều chỉnh, sửa đổi

Bằng việc tích vào ô “ Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng dịch vụ và Chính sách bảo mật của TS24 ”, Khách Hàng xác nhận rằng đã đọc, hiểu, và chấp thuận toàn bộ các điều khoản và điều kiện quy định tại Chính Sách này. Chính Sách này là một phần các điều khoản và điều kiện cung cấp dịch vụ mà Khách Hàng đã xác lập với TS24.

Điều 1. ĐIỀU KHOẢN ĐỊNH NGHĨA

Trong phạm vi Chính Sách này, trừ khi ngữ cảnh yêu cầu khác đi, các thuật ngữ dưới đây được hiểu và giải thích như sau:
1.1. TS24 có nghĩa là Công ty Cổ phần TS24
 

1.2. Khách Hàng có nghĩa là
        • Cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của cá nhân sử dụng và/hoặc quan tâm tới các Sản Phẩm, Dịch Vụ Của TS24;
        • Cá nhân hoặc người đại diện hợp pháp của cá nhân đã truy cập và/hoặc đăng ký tài khoản tại các website và/hoặc ứng dụng thuộc quyền sở hữu của TS24.
 

1.3. Sản Phẩm, Dịch Vụ Của TS24 có nghĩa là
        • Sản phẩm, dịch vụ do TS24 trực tiếp nghiên cứu, phát triển và cung cấp cho Khách Hàng;
        • Sản phẩm, dịch vụ do TS24 hợp tác với (các) bên thứ ba để cung cấp cho Khách Hàng.

Điều 2. XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

2.1. TS24 tiến hành xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng trong từng trường hợp cụ thể, bao gồm, nhưng không giới hạn bởi:
        • Khi Khách Hàng hoặc người đại diện hợp pháp của Khách Hàng liên hệ với TS24 để yêu cầu tư vấn Sản Phẩm, Dịch Vụ Của TS24 hoặc bày tỏ sự quan tâm tới các Sản Phẩm, Dịch Vụ Của TS24;
        • Khi Khách Hàng sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ Của TS24;
        • Khi Khách Hàng truy cập và/hoặc đăng ký tài khoản tại các website và/hoặc ứng dụng thuộc quyền sở hữu của TS24;
        • Khi Khách Hàng đồng thuận cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho TS24 qua các nguồn công khai, bao gồm nhưng không giới hạn bởi: cuộc họp, sự kiện, hội thảo, hội nghị, các mạng xã hội, hay chương trình đối thoại, thảo luận do TS24 tổ chức, tài trợ hoặc tham dự và/hoặc từ các tệp lưu trữ (cookies) ghi nhận được trên trang website của TS24;
        • Khi Khách Hàng cho phép một bên thứ ba không phải là TS24 thực hiện chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách hàng với TS24;

        • Khi Khách Hàng là khách hàng của một tổ chức, doanh nghiệp được TS24 thực hiện góp vốn, mua cổ phần;
        • Khi có yêu cầu của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 

2.2. Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng mà TS24 tiến hành xử lý (sau đây gọi tắt là “Dữ Liệu Cá Nhân”) bao gồm nhưng không giới hạn và có thể thay đổi tùy thuộc và sản phẩm hoặc dịch vụ, tương tác của Khách Hàng với TS24:
        2.2.1. Dữ liệu cá nhân cơ bản
a) Họ, chữ đệm và tên khai sinh, tên gọi khác (nếu có);
b) Ngày, tháng, năm sinh;
c) Giới tính;
d) Nơi sinh, nơi đăng ký khai sinh, nơi thường trú, nơi tạm trú, nơi ở hiện tại, quê quán, địa chỉ liên hệ;
đ) Quốc tịch;
e) Hình ảnh của cá nhân;
g) Số điện thoại, số chứng minh nhân dân, số định danh cá nhân, số hộ chiếu;
h) Điểm tín nhiệm của Khách hàng: được thể hiện dưới dạng điểm số, là kết quả của quá trình TS24 xử lý, phân tích dữ liệu của Khách Hàng sử dụng dịch vụ, nhằm đánh giá, phân tích, dự đoán hoạt động như: thói quen, sở thích, mức độ tin cậy, hành vi, địa điểm, xu hướng, năng lực và các trường hợp khác, hỗ trợ cho việc cung cấp các sản phẩm của TS24 cho Khách Hàng một cách tốt nhất.
        2.2.2. Dữ liệu cá nhân nhạy cảm
a) Dữ liệu về tội phạm, hành vi phạm tội được thu thập, lưu trữ bởi các cơ quan thực thi pháp luật;
b) Thông tin khách hàng của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, các tổ chức được phép khác, gồm: thông tin định danh khách hàng theo quy định của pháp luật, thông tin về tài khoản, thông tin về tiền gửi, thông tin về tài sản gửi, thông tin về giao dịch, thông tin về tổ chức, cá nhân là bên bảo đảm tại tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán;
c) Dữ liệu về vị trí của cá nhân được xác định qua dịch vụ định vị.
        2.2.3. Dữ liệu cá nhân khác không thuộc nhóm dữ liệu cá nhân cơ bản và dữ liệu cá nhân nhạy cảm quy định tại Điều 2.2.1 và Điều 2.2.2.
 
2.3. TS24 sẽ thông báo cho Khách Hàng các Dữ Liệu Cá Nhân bắt buộc phải cung cấp và/hoặc tùy chọn cung cấp tại thời điểm thu thập Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng. Nếu các Dữ Liệu Cá Nhân bắt buộc không được cung cấp theo yêu cầu, Khách Hàng sẽ không thể sử dụng một số Sản Phẩm, Dịch Vụ Của TS24 và/hoặc TS24 có thể từ chối cung cấp Sản Phẩm, Dịch Vụ Của TS24 cho Khách Hàng mà không phải chịu bất kì một khoản bồi thường và/hoặc phạt vi phạm nào.
 
 
2.4. Tại từng thời điểm, Khách Hàng có thể tự nguyện cung cấp cho TS24 các Dữ Liệu Cá Nhân nằm ngoài yêu cầu của TS24. Khi Khách Hàng cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân cho TS24 với bất cứ lý do gì, đồng nghĩa với việc Khách Hàng đã đồng ý cho phép TS24 xử lý Dữ Liệu Cá Nhân đó với Mục Đích được nêu trong Chính Sách này hoặc với mục đích được nêu tại thời điểm Khách Hàng cung cấp những Dữ Liệu Cá Nhân đó. Ngoài ra, khi chủ động cung cấp thông tin nằm ngoài yêu cầu của TS24, Khách Hàng vui lòng không cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm theo quy định của pháp luật tại từng thời điểm. TS24 sẽ không thực hiện xử lý và không chịu bất kì trách nhiệm pháp lý nào đối với các Dữ Liệu Cá Nhân nhạy cảm do Khách Hàng tự nguyện cung cấp nằm ngoài yêu cầu của TS24.

Điều 3. MỤC ĐÍCH XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

TS24 có thể xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng cho một hoặc một vài mục đích được liệt kê sau đây (“Mục Đích”) bao gồm, nhưng không giới hạn bởi các Mục Đích sau:

3.1. Xác minh tính chính xác, đầy đủ của các thông tin được Khách Hàng cung cấp; xác định hoặc xác thực danh tính của Khách Hàng và thực hiện quy trình xác thực Khách Hàng; Xử lý việc đăng ký sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ Của TS24;

3.2. Thẩm định hồ sơ và khả năng đủ điều kiện của Khách Hàng đối với việc sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ Của TS24. TS24 có thể sử dụng các phương pháp chấm điểm, kiểm tra lịch sử Khách Hàng sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ Của TS24 để đánh giá, đảm bảo khả năng thanh toán đối với các nghĩa vụ thanh toán và các nghĩa vụ khác có liên quan trong suốt quá trình cung cấp Sản Phẩm, Dịch Vụ Của TS24 cho Khách Hàng;

3.3. Quản lý và đánh giá các hoạt động kinh doanh bao gồm thiết kế, cải tiến và nâng cao chất lượng các Sản Phẩm, Dịch Vụ Của TS24 hoặc thực hiện các hoạt động truyền thông tiếp thị; Thực hiện nghiên cứu thị trường, khảo sát và phân tích dữ liệu liên quan đến Sản Phẩm, Dịch Vụ Của TS24;

3.4. Liên hệ với Khách Hàng nhằm trao đổi thông tin, giải quyết yêu cầu, khiếu nại, giao các hóa đơn, các sao kê, các báo cáo hoặc các tài liệu khác liên quan tới Sản Phẩm, Dịch Vụ Của TS24 thông qua các kênh khác nhau (ví dụ: email, chat) và để trả lời yêu cầu của Khách Hàng. Điều này bao gồm việc liên hệ với Khách Hàng (hoặc các bên cần thiết khác) để thông báo cho Khách Hàng về thông tin liên quan đến việc sử dụng Sản Phẩm, Dịch Vụ Của TS24;

3.5. Quảng cáo, tiếp thị dựa trên sở thích, thói quen sử dụng dịch vụ của Khách Hàng: TS24 có thể sử dụng Dữ Liệu Cá Nhân để quảng cáo, tiếp thị với Khách Hàng về các Sản Phẩm, Dịch Vụ Của TS24, chương trình khuyến mại, nghiên cứu, khảo sát, tin tức, thông tin cập nhật, các sự kiện, cuộc thi có thưởng, trao các phần thưởng có liên quan, các quảng cáo và nội dung có liên quan về Sản Phẩm, Dịch Vụ Của TS24 hoặc của các đối tác hợp tác với TS24. Trường hợp Khách Hàng không muốn nhận email, tin nhắn và/hoặc bản tin định kỳ với mục đích quảng cáo, tiếp thị của TS24 với tần suất tùy thuộc vào chính sách của TS24 theo từng thời kỳ và phù hợp với quy định pháp luật, Khách Hàng có thể nhấn vào liên kết “Ngừng nhận thư điện tử” trong nội dung quảng cáo hoặc liên hệ với TS24 theo các thông tin liên lạc quy định tại Chính Sách này để được hỗ trợ;

3.6. Lập các báo cáo tài chính, báo cáo hoạt động hoặc các loại báo cáo liên quan khác mà pháp luật quy định;

3.7. Tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý theo quy định của pháp luật;

3.8. Ngăn chặn gian lận hoặc giảm thiểu mối đe doạ đối với tính mạng, sức khỏe của người khác và lợi ích công cộng: TS24 có thể sử dụng thông tin cá nhân của Khách Hàng để ngăn chặn và phát hiện gian lận và lạm dụng nhằm bảo vệ Khách Hàng, TS24 và các chủ thể liên quan;

3.9. Quản trị nội bộ;

3.10. Các mục đích khác có liên quan đến những mục đích được nêu trên.

Điều 4. CÁCH THỨC XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

TS24 áp dụng một hoặc nhiều hoạt động tác động tới Dữ Liệu Cá Nhân như: thu thập, ghi, phân tích, xác nhận, lưu trữ, chỉnh sửa, công khai, kết hợp, truy cập, truy xuất, thu hồi, mã hóa, giải mã, sao chép, chia sẻ, truyền đưa, cung cấp, chuyển giao, xóa, hủy dữ liệu cá nhân hoặc các hành động khác có liên quan.

Điều 5. THỜI GIAN BẮT ĐẦU, THỜI GIAN KẾT THÚC XỬ LÝ DỮ LIỆU

5.1. Thời gian bắt đầu xử lý dữ liệu

Kể từ thời điểm Khách Hàng chấp thuận với Chính sách này.

5.2. Thời gian kết thúc xử lý dữ liệu

Trừ trường hợp pháp luật Việt Nam có quy định khác hoặc Khách Hàng có yêu cầu chấm dứt việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, TS24 chấm dứt việc xử lý Dữ Liệu Cá Nhân khi đã hoàn thành Mục Đích quy định tại Chính Sách này.

Điều 6. CHIA SẺ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

6.1. Để thực hiện các Mục Đích quy định tại Chính Sách này, TS24 có thể chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng với:
        6.1.1. Các đại lý trực thuộc của TS24: Một số Sản Phẩm, Dịch Vụ Của TS24 cung cấp, do đó, việc chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân với các chủ thể này là cần thiết và chỉ nhằm mục đích cung cấp dịch vụ cho Khách Hàng;
        6.1.2. Bên thứ ba cung cấp dịch vụ: TS24 sử dụng và/hoặc hợp tác với các công ty và cá nhân khác để thực hiện một số công việc và chương trình như chương trình khuyến mại dành cho Khách Hàng, nghiên cứu thị trường, phân tích và phát triển sản phẩm, tư vấn chiến lược. Các Bên thứ ba cung cấp dịch vụ này có quyền truy cập, thu thập, sử dụng và xử lý Dữ Liệu Cá Nhân cần thiết để thực hiện các chức năng của họ, bao gồm nhưng không giới hạn hoạt động quảng cáo, giới thiệu, cung cấp các sản phẩm/dịch vụ khác thuộc hệ sinh thái TS24 hoặc của các đối tác hợp tác với TS24 hoặc hợp tác với các đại lý. Các bên thứ ba cung cấp dịch vụ này phải tuân thủ pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân với tư cách là Bên Xử lý Dữ Liệu;
        6.1.3. Tái cấu trúc doanh nghiệp: Trong quá trình phát triển kinh doanh, TS24 có thể bán hoặc mua các doanh nghiệp hoặc tái cấu trúc doanh nghiệp phù hợp với quy định của pháp luật và nhu cầu sản xuất kinh doanh. Trong các giao dịch như vậy, Dữ Liệu Cá Nhân là một trong những tài sản kinh doanh được chuyển nhượng nhưng bên nhận chuyển nhượng vẫn phải tuân theo các quy định của Chính Sách này;
        6.1.4. Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của TS24 và các chủ thể khác: TS24 được phép tiết lộ Dữ Liệu Cá Nhân khi TS24 có căn cứ cho rằng việc tiết lộ này được pháp luật yêu cầu, theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, để thực thi hoặc áp dụng các điều khoản và thỏa thuận khác của TS24 hoặc để bảo vệ quyền, tài sản hoặc an ninh của TS24, khách hàng của TS24, hoặc bất kỳ chủ thể nào khác. Các công việc nêu trên có thể bao gồm việc trao đổi thông tin với các công ty và tổ chức khác để ngăn chặn và phát hiện gian lận và giảm rủi ro tài sản và tín dụng, hoặc tiết lộ một số loại thông tin nhất định trong trường hợp TS24 nhận được yêu cầu ràng buộc về mặt pháp lý từ các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
        6.1.5. Tùy theo sự lựa chọn của Khách Hàng: Ngoài các trường hợp nêu trên, Dữ Liệu Cá Nhân có thể được chia sẻ với bên thứ ba nhằm mục đích theo quy định tại Điều 3.5 Chính Sách này và Khách Hàng sẽ có quyền không chấp thuận việc chia sẻ thông tin theo quy định tại Điều 8.4 Chính Sách này.

6.2. TS24 không thực hiện chia sẻ Dữ Liệu Cá Nhân vì mục đích lợi nhuận.

Điều 7. LƯU TRỮ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

7.1. Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng do TS24 lưu trữ sẽ được bảo mật. TS24, trong khả năng của mình, sẽ nỗ lực thực hiện các biện pháp hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng.

7.2. Địa điểm lưu trữ Dữ Liệu Cá nhân
Trong phạm vi pháp luật cho phép, TS24 có thể lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng tại Việt Nam. TS24 áp dụng các tiêu chuẩn về bảo mật dữ liệu phù hợp với quy định pháp luật hiện hành.

7.3. Thời gian lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân
TS24 chỉ thực hiện lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng trong khoảng thời gian cần thiết và hợp lý để hoàn thành các Mục Đích. Trường hợp pháp luật hiện hành có quy định về thời hạn lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân kể cả sau khi đã hoàn thành Mục Đích nêu trong Chính Sách này, TS24 có nghĩa vụ tuân thủ quy định của pháp luật.

Điều 8. KIỂM SOÁT DỮ LIỆU CÁ NHÂN

8.1. Quyền được biết và Quyền đồng ý
Bằng Chính Sách này, TS24 thông báo cho Khách Hàng được biết về hoạt động xử lý Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng trước khi thực hiện xử lý Dữ Liệu Cá Nhân. Đồng thời, Khách Hàng có quyền đồng ý hoặc không đồng ý với các điều khoản và điều kiện của Chính Sách này bằng cách tích hoặc không tích vào ô “Tôi đã đọc và đồng ý với Điều khoản sử dụng dịch vụ và Chính sách bảo mật của TS24”.

8.2. Quyền truy cập và yêu cầu cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân
Khách Hàng có quyền truy cập vào các ứng dụng/website của TS24 và/hoặc liên hệ trực tiếp với TS24 để kiểm tra, trích xuất các Dữ Liệu Cá Nhân mà Khách Hàng đã cung cấp cho TS24 phục vụ các Mục Đích quy định tại Chính Sách này. Trường hợp Khách Hàng không thể tự truy cập, trích xuất hoặc gặp khó khăn trong việc truy cập, trích xuất các Dữ Liệu Cá Nhân, Khách Hàng có thể liên hệ với TS24 để được hỗ trợ.

8.3. Quyền chỉnh sửa
Khách Hàng có quyền chỉnh sửa các Dữ Liệu Cá Nhân của mình với điều kiện và việc chỉnh sửa này không vi phạm các quy định của pháp luật. Trường hợp Khách Hàng không thể tự chỉnh sửa hoặc gặp khó khăn trong việc chỉnh sửa các Dữ Liệu Cá Nhân, Khách Hàng có thể liên hệ với TS24 để được hỗ trợ.

8.4. Quyền phản đối, hạn chế, rút lại sự đồng ý xử lý dữ liệu
Trường hợp Khách Hàng không muốn nhận nội dung tiếp thị quảng cáo, khuyến mại từ TS24 và muốn rút lại sự chấp thuận trước đó (nếu có) và/hoặc phản đối việc tiếp tục sử dụng thông tin cá nhân của mình cho mục đích trên, Khách Hàng có thể nhấn vào liên kết “Ngừng nhận thư điện tử” trong nội dung quảng cáo hoặc liên hệ với TS24 theo các thông tin liên lạc quy định tại Chính Sách này để được hỗ trợ. Nếu Khách Hàng không muốn nhận thông báo từ ứng dụng của TS24, vui lòng điều chỉnh cài đặt thông báo trong ứng dụng hoặc thiết bị của mình.

8.5. Quyền xóa Dữ Liệu Cá Nhân
Khách Hàng có quyền yêu cầu TS24 thực hiện xóa Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng với điều kiện là yêu cầu của Khách Hàng phải phù hợp với quy định của pháp luật về cung cấp các sản phẩm. Tuy nhiên, việc yêu cầu xóa Dữ Liệu Cá Nhân có thể dẫn tới việc TS24 không thể cung cấp được một số Sản Phẩm, Dịch Vụ Của TS24 cho Khách Hàng, điều này đồng nghĩa với việc TS24 có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không cần phải bồi thường cho Khách Hàng do các điều kiện để thực hiện hợp đồng đã thay đổi. Do đó, TS24 khuyến nghị Khách Hàng cân nhắc kĩ lưỡng trước khi yêu cầu TS24 thực hiện xóa Dữ Liệu Cá Nhân.

8.6. Quyền khiếu nại
Khách Hàng có quyền khiếu nại trực tiếp với TS24 hoặc với cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp Khách Hàng cho rằng TS24 vi phạm các quy định của pháp luật liên quan tới bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

Điều 9. BẢO VỆ DỮ LIỆU CÁ NHÂN

9.1. Nghĩa vụ của TS24
TS24 nỗ lực đảm bảo Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng được bảo vệ khỏi các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân. TS24 duy trì cam kết bảo mật Dữ Liệu Cá Nhân này bằng cách áp dụng những biện pháp vật lý, điện tử và quản lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, bao gồm:
        • Các máy chủ trang thông tin điện tử chính thức của TS24 được bảo vệ bởi “bức tường lửa” và hệ thống của TS24 luôn được kiểm tra để phòng tránh các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân;
        • TS24 sẽ thực hiện tất cả các bước hợp lý để đảm bảo rằng Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, Dữ Liệu Cá Nhân do Đối Tác Kiểm Soát Dữ Liệu Cá Nhân cung cấp không bị lưu giữ lâu hơn mức cần thiết và rằng TS24 sẽ luôn tuân thủ những yêu cầu của pháp luật liên quan đến việc lưu trữ Dữ Liệu Cá Nhân.

9.2. Nghĩa vụ của Khách Hàng
Khách Hàng có trách nhiệm bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của mình như sau:
        • Chủ động thực hiện các biện pháp giúp ngăn chặn việc truy cập trái phép vào mật khẩu, quản lý và sử dụng tài khoản, thiết bị di động của mình (bao gồm nhưng không giới hạn bởi điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, laptop) bằng cách đăng xuất tài khoản sau khi sử dụng, đặt một mật khẩu mạnh và khó đoán và giữ bí mật thông tin đăng nhập cũng như mật khẩu của mình. TS24 được loại trừ trách nhiệm với Khách Hàng trong trường hợp Khách hàng bị lộ/mất, bị đánh cắp hoặc xâm phạm mật khẩu, hoặc bất kỳ hoạt động nào trên tài khoản của Khách Hàng sử dụng mật khẩu trái phép hoặc mất/thất lạc thiết bị di động dẫn đến người không có thẩm quyền tự ý sử dụng dịch vụ hoặc hệ thống bị xâm phạm bất hợp pháp bởi bên thứ ba mặc dù TS24 đã thực hiện đầy đủ các biện pháp để bảo vệ hệ thống;
        • Khách hàng có trách nhiệm cập nhập các văn bản điều chỉnh Chính Sách này (nếu có) trên các kênh thông tin chính thống của TS24;
        • Khi đã chấp thuận toàn bộ điều khoản và điều kiện của của Chính Sách này, Khách Hàng có trách nhiệm cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân chính xác, đầy đủ theo yêu cầu của TS24 và thực hiện các trách nhiệm thông báo cho TS24 ngay khi phát hiện có hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá nhân. Khách Hàng có thể chủ động cung cấp Dữ Liệu Cá Nhân nằm ngoài yêu cầu của TS24 với điều kiện Khách Hàng phải tuân thủ quy định tại Điều 2.4 Chính Sách này;
        • Khách Hàng có trách nhiệm tôn trọng Dữ Liệu Cá Nhân của chủ thể khác và thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân, tham gia phòng, chống các hành vi vi phạm quy định về bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân.

Điều 10. HẬU QUẢ, THIỆT HẠI KHÔNG MONG MUỐN CÓ KHẢ NĂNG XẢY RA

10.1. TS24 sử dụng nhiều công nghệ bảo mật thông tin khác nhau nhằm bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng không bị truy lục, sử dụng hoặc chia sẻ ngoài ý muốn. Tuy nhiên, không một dữ liệu nào có thể được bảo mật 100%. Do vậy, TS24 cam kết sẽ bảo mật một cách tối đa Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng. Một số hậu quả, thiệt hại không mong muốn có thể xảy ra bao gồm nhưng không giới hạn:
        • Lỗi phần cứng, phần mềm trong quá trình xử lý Dữ Liệu Cá Nhân làm mất Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng;
        • Lỗ hổng bảo mật nằm ngoài khả năng kiểm soát của TS24, hệ thống bị hacker tấn công gây lộ lọt Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng;
        • Khách Hàng tự làm lộ lọt Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng do: bất cẩn hoặc bị lừa đảo; truy cập các website/tải các ứng dụng có chứa phần mềm độc hại.

10.2. TS24 khuyến cáo Khách Hàng thực hiện nghiêm ngặt các trách nhiệm bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân theo quy định tại Điều 9.2 Chính Sách này và theo quy định của pháp luật.

10.3. Trong trường hợp máy chủ lưu trữ dữ liệu bị hacker tấn công dẫn đến mất mát Dữ Liệu Cá Nhân của Khách Hàng, TS24 sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho Khách Hàng được biết.

Điều 11. SỬ DỤNG COOKIES

11.1. Cookies có thể được sử dụng trên website của TS24. “Cookies” là các tệp văn bản nhỏ được lưu trên ổ cứng máy tính của Khách Hàng nhằm giúp tùy biến trải nghiệm website cho người dùng. TS24 có chính sách sử dụng cookies nhằm khiến việc điều hướng trang web dễ dàng hơn và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đăng nhập. Dữ liệu thống kê trang web được xử lý bởi các bên thứ ba, và do đó, địa chỉ IP của Khách Hàng sẽ được chuyển tới bên thứ ba chỉ với mục đích báo cáo thống kê.

11.2. Khi TS24 thu thập thông tin qua trang web của TS24, TS24 tự động thu thập những thông tin không mang tính cá nhân liên quan tới việc sử dụng trang web nhưng không xác định danh tính người dùng bao gồm nhưng không giới hạn như: địa chỉ IP của máy tính cá nhân, địa chỉ IP của nhà cung cấp dịch vụ Internet, ngày giờ truy cập trang web, hệ điều hành, các mục đã truy cập trên trang web, nội dung tải về từ trang web và địa chỉ trang web đã trực tiếp dẫn quý khách tới trang web của TS24. TS24 có thể dùng những thông tin không mang tính cá nhân này để phục vụ cho những báo cáo thống kê về lưu lượng người truy cập trang web và hành vi sử dụng trang web. Các thông tin phân tích này đều không có khả năng xác định danh tính của Khách Hàng.

11.3. Trường hợp Khách hàng không muốn sử dụng cookies, đa số các trình duyệt web đều cho phép người dùng từ chối cookies bằng cách thay đổi cài đặt riêng tư trên trình duyệt. Việc từ chối cookies hầu như không gây ảnh hưởng tới việc điều hướng trang web. Tuy nhiên một số chức năng của trang web có thể bị ảnh hưởng. Sau khi hoàn thành việc truy cập trang web, Khách Hàng vẫn có thể xóa cookies khỏi hệ thống nếu muốn.

Điều 12. QUẢNG CÁO TRÊN INTERNET VÀ BÊN THỨ BA

Các ứng dụng/website của TS24 có thể bao gồm quảng cáo của bên thứ ba và liên kết tới các trang website và ứng dụng khác. Các đối tác quảng cáo bên thứ ba có thể thu thập thông tin về Khách Hàng khi Khách Hàng tương tác với nội dung, quảng cáo hoặc dịch vụ của họ. Mọi quyền truy cập và sử dụng các liên kết hoặc trang website của bên thứ ba không bị điều chỉnh bởi Chính Sách này, mà thay vào đó được điều chỉnh bởi chính sách quyền riêng tư của các bên thứ ba đó. TS24 không chịu trách nhiệm về các quy định về thông tin của các bên thứ ba.

Điều 13.XỬ LÝ DỮ LIỆU CÁ NHÂN KHÔNG CẦN SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHỦ THỂ DỮ LIỆU

TS24 có thể tiến hành xử lý Dữ Liệu Cá Nhân mà không cần sự đồng ý của Chủ Thể Dữ Liệu trong các trường hợp sau:

13.1. Trong trường hợp khẩn cấp, cần xử lý ngay Dữ Liệu Cá Nhân có liên quan để bảo vệ tính mạng, sức khỏe của chủ thể dữ liệu hoặc người khác;

13.2. Việc công khai dữ liệu cá nhân theo quy định của luật;

13.3. Việc xử lý dữ liệu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong trường hợp tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thảm họa lớn, dịch bệnh nguy hiểm; khi có nguy cơ đe dọa an ninh, quốc phòng nhưng chưa đến mức ban bố tình trạng khẩn cấp; phòng, chống bạo loạn, khủng bố, phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật theo quy định của luật;

13.4. Để thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng của chủ thể dữ liệu với cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan theo quy định của luật;

13.5. Phục vụ hoạt động của cơ quan nhà nước đã được quy định theo luật chuyên ngành.

Điều 14. THÔNG TIN LIÊN LẠC

Trường hợp Khách Hàng có bất kỳ câu hỏi nào về Chính Sách này hoặc muốn thực hiện các quyền của Khách Hàng liên quan tới Dữ Liệu Cá Nhân, vui lòng liên hệ với TS24 theo các phương thức và thông tin dưới đây:
        • Liên hệ tới tổng đài theo thông tin tại các website/ứng dụng chính thức của TS24 tại từng thời điểm.
        • Gửi công văn tới trụ sở chính của TS24 tại địa chỉ 33 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
        • Liên hệ trực tiếp tại các đại lý của TS24 trên phạm vi toàn quốc.
        • Các cách thức liên hệ khác như Livechat, liên hệ qua fanpage chính thức của TS24, email chăm sóc khách hàng được cung cấp cho khách hàng tại mọi thời điểm.

Điều 15. ĐIỀU CHỈNH VÀ SỬA ĐỔI

TS24 có thể điều chỉnh Chính Sách này vào bất kỳ thời điểm nào đồng thời đăng tải công khai Chính Sách được điều chỉnh trên các kênh thông tin chính thống của TS24. Việc Khách Hàng tiếp tục sử dụng Sản Phẩm, Dịch vụ Của TS24 và không có bất kì khiếu nại nào đối với Chính Sách được điều chỉnh được hiểu rằng Khách Hàng đã chấp thuận Chính Sách được điều chỉnh đó của TS24.

Các Thắc Mắc hoặc Gợi Ý

Nếu có thắc mắc hoặc góp ý. Bạn có thể tìm kiếm thông tin tại www.ts24.com.vn hoặc gửi thư về địa chỉ: Công ty Cổ phần TS24, 33 Lý Chính Thắng, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.