Mục tiêu khóa học

Tổng quan về Pháp luật Lao động ứng dụng trong doanh nghiệp.

Tổng quan về Tiền lương.

Được cập nhật đầy đủ các kiến thức để có thể trở thành một cán bộ phòng nhân sự.

Tự tin để tham gia ứng tuyển vào các vị trí nhân sự.

Được hỗ trợ giải quyết các bài toàn gặp phải tại doanh nghiệp đang làm việc.

Nội dung khóa học
Thực hành quản lý tuyển dụng, đánh giá nhân sự cơ bản.
Thực hành quản lý thông tin người lao động.
Thực hành quản lý chấm công, ngày phép.
Thực hành quản lý tính lương, tính thuế TNCN, tiền đóng BHXH.
Thực hành quản lý tuyển dụng, đánh giá nhân sự cơ bản.