Mục tiêu khóa học

Trang bị cho học viên những kiến thức và kỹ năng cần thiết về quản lý hóa đơn, tiền bạc và sổ sách kế toán doanh nghiệp trong quá trình Mua bán, sản xuất, dịch vụ, thương mại.

Biết cách tổng kết Sổ sách kế toán & Lập, giải trình được báo cáo tài chính cho Giám đốc & Cơ quan thuế.

Thực hành ứng dụng phần mềm iKeToan để quản lý chứng từ, sổ sách kế toán điện tử.

Nội dung khóa học
Luật kế toán, văn bản hướng dẫn nghiệp vụ liên quan.
Lý thuyết nguyên lý kế toán.
Thực hành iKeToan: nhập liệu chứng từ, sổ sách kế toán, tổng hợp báo cáo.