Dịch vụ iXHD-100-Cloud

8.000.000 đồng 8.000.000 đồng 8000000.0 VND

Dịch vụ iXHD-20-Cloud

1.600.000 đồng 1.600.000 đồng 1600000.0 VND

Dịch vụ iXHD-10-Cloud

800.000 đồng 800.000 đồng 800000.0 VND

Dịch vụ iXHD-5-Cloud

400.000 đồng 400.000 đồng 400000.0 VND

Dịch vụ iXHD-1-Cloud

80.000 đồng 80.000 đồng 80000.0 VND

Dịch vụ iXHD-1

599.000 đồng 599.000 đồng 599000.0 VND

Dịch vụ iXHD-max

119.999.000 đồng 119.999.000 đồng 119999000.0 VND

Dịch vụ iXHD-100

20.999.000 đồng 20.999.000 đồng 20999000.0 VND

Dịch vụ iXHD-20

6.499.000 đồng 6.499.000 đồng 6499000.0 VND

Dịch vụ iXHD-10

4.599.000 đồng 4.599.000 đồng 4599000.0 VND

Dịch vụ iXHD-5

2.799.000 đồng 2.799.000 đồng 2799000.0 VND