1 0

Chức năng “Quản lý NLĐ”

Chức năng “Quản lý NLĐ” ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem hướng dẫn [1] I. Giới thiệu: Chức năng “Quản lý NLĐ”* hỗ trợ cho người dùng quản lý dễ dàng danh sách người lao động hiện có tại doanh nghiệp, từ đây khi thực hiện một hồ sơ nghiệp vụ BHXH, trong mẫu nhập liệu, người dùng có thể truy xuất để lấy thông tin từ danh mục này vào tờ khai, giảm được thời gian nhập chi tiết thông tin người lao động vào mẫu tờ khai, từ thông tin chi tiết người lao động thiết lập ban đầu, hàng tháng sẽ tự tổng hợp và xuất ra bảng kê chi tiết tỉ lệ và số tiền đóng bảo hiểm của doanh nghiệp và từng cá nhân. II. Hướng dẫn thiết lập danh mục “Quản lý NLĐ” trong ứng dụng iBHXH™: Qui tắc nhập liệu chung: nhập liệu trực tiếp trên ứng dụng, hoặc trong mỗi mục có thể tạo file mẫu excel để nhập liệu trước, sa

0 0

Thiết lập cấu hình xuất hóa đơn điện tử phân hệ Sales

Thiết lập cấu hình xuất hóa đơn điện tử phân hệ Sales ** Hoá đơn điện tử I. Giới thiệu:* Nội dung tài liệu hướng dẫn người dùng thiết lập cấu hình xuất hóa đơn điện tử tại phân hệ Sales: Cấu hình phân hệ Hóa đơn điện tử. Xuất hóa đơn điện tử bằng ký số HSM. Xuất hóa đơn điện tử bằng chữ ký số USB Token. II. Hướng dẫn thực hiện:* 1. Cấu hình phân hệ Hóa đơn điện tử:* Cấu hình tài khoản TS24pro iXHD và gói dịch vụ. Người dùng nhấn chọn “Configuration” (1)* > “General Settings” (2)* > “Create” (3)* > nhập thông tin tài khoản TS24pro (4)*. Đồng bộ mẫu hóa đơn từ phần mềm iXHD™*. Nhấn chọn “E-Invoice Templates” (1)* > “Update E-Invoice Templates” (2)* > “Update” (3)* > “Open E-Invoice Templates” (4)* > mẫu hóa đơn đã được đồng bộ từ phần mềm iXHD™ (5)*. Cấu hình mẫu hóa đơn sử dụng cho phân hệ

0 0

Kết nối đồng bộ iXHD Cloud

Kết nối đồng bộ iXHD Cloud ** Hoá đơn điện tử I. Giới thiệu:* Nội dung tài liệu này hướng dẫn người dùng thiết lập kết nối đồng bộ xuất hóa đơn điện tử giữa phần mềm  iXHD™* và website iXHD*: Thiết lập ban đầu. Xuất hóa đơn điện tử bằng ký số HSM. Xuất hóa đơn điện tử bằng chữ ký số USB Token. II. Hướng dẫn thực hiện:* 1. Thiết lập ban đầu:* 1.1. Thiết lập trên phần mềm iXHD* ™ :* Người dùng tải và cài đặt bộ ứng dụng TS24pro > iXHD vào máy tính. Đăng nhập tài khoản sử dụng và chọn Thông tin lưu dữ liệu “Lưu qua Cloud 24”* Cài đặt mẫu hóa đơn điện tử và thông báo phát hành. Cấu hình chữ ký số HSM. Trên thanh tiêu đề, người dùng nhấn chọn “Hệ thống” (1) *> “Thiết lập hệ thống” (2)* > “Tham số hệ thống” (3)*. Xuất hiện bảng Tùy chọn*, người dùng chọn “Cấu hình chung” (1)* > tích chọn “HSM” *

0 0

Tính lương - Tổng hợp

Tính lương - Tổng hợp* ** Dịch vụ quản trị nguồn nhân lực I. Giới thiệu:* Tính năng “Tổng hợp”* hỗ trợ người dùng xuất bảng lương hoàn chỉnh cho người lao động, dữ liệu được tổng hợp từ thông tin chấm công; nội dung bảng lương hoàn chỉnh có thể gửi email đến riêng từng người lao động, xuất file trình ký nội bộ, dữ liệu tính thuế TNCN. II. Hướng dẫn:* 1. Vị trí tính năng:* * 2. Chi tiết chi trả lương và thuế TNCN của NLĐ: Hỗ trợ tra cứu lại danh sách các khoản thu nhập của người lao động, có thể tổng hợp riêng cho từng đối tượng, nhóm đối tượng chung phòng ban hoặc tất cả đối tượng và xuất file excel để lưu về máy tính. * 3. Bảng lương tổng hợp*: Tùy chọn tháng thực hiện, bên dưới nhấn chọn “Thêm mới”*, xuất hiện số lần thì chọn vào đây để có thê thao tác trong bảng tổng hợp ở bên phải.

0 0

Tính lương - Chấm công

Tính lương - Chấm công* ** Dịch vụ quản trị nguồn nhân lực I. Giới thiệu:* Tính năng “Chấm công”* hỗ trợ người dùng thực hiện chấm công người lao động theo thời gian, ghi nhận giờ làm, các khoản phát sinh chi phí hoặc khen thưởng và tổng hợp thành bảng chấm công tổng hợp khi kết thúc tháng. II. Hướng dẫn:* 1. Vị trí tính năng:* * 2. Chấm công lương cố định:* Biểu mẫu này tự động lấy thông tin từ vị trí công việc lương cố định và thông tin chi tiết người lao động tương ứng theo vị trí công việc đó để hỗ trợ người dùng thực hiện chấm công, có thể tạo nhiều lần chấm công trong 1 tháng hoặc tạo 1 lần chấm công cho nguyên tháng, tùy theo mô hình hoạt động của đơn vị và cách thức chi trả lương cho người lao động (trả lương tháng, nửa tháng hoặc lương tuần…). Tùy chọn lần chấm công theo tháng, nh

0 0

Định nghĩa danh mục

Định nghĩa danh mục ** Dịch vụ quản trị nguồn nhân lực I. Giới thiệu:* Tính năng “Định nghĩa danh mục”* trong ứng dụng HR24™* (bộ sản phẩm TS24pro) hỗ trợ người dùng thiết lập ban đầu thông tin về phòng ban, vị trí công việc & thông tin chi tiết về người lao động. Đây là những thông tin thiết lập cơ bản, người dùng cần thực hiện nhập liệu vào chức năng này, để có thể sử dụng tiếp những chức năng hỗ trợ về chấm công, tính lương, tính thuế TNCN, tổng hợp bảng kê tiền đóng BHXH, BHYT... II. Hướng dẫn:* 1. Vị trí tính năng:* * * 2. DM đơn vị/phòng ban:* Hỗ trợ khởi tạo danh mục thông tin phòng ban của đơn vị. 3. DM vị trí công việc:* Hỗ trợ khởi tạo danh sách vị trí công việc và cách tính lương cho từng vị trí công việc, tùy theo mô hình của doanh nghiệp. Bảng thiết lập “Lương cố định”*:

0 0

Quản lý người lao động (NLĐ)

Quản lý người lao động (NLĐ)* ** Dịch vụ quản trị nguồn nhân lực I. Giới thiệu:* Tính năng “Quản lý NLĐ”* hỗ trợ cho người dùng tổng hợp và xuất ra bảng kê tổng hợp chi tiết tỉ lệ, số tiền đóng bảo hiểm của người lao động tại doanh nghiệp, từ thông tin chi tiết người lao động đã thiết lập ở chức năng “Danh mục”*. II. Hướng dẫn:* 1. Vị trí tính năng:* 2. BK đóng BHXH và CĐ: Hỗ trợ tính năng tự động tổng hợp từ bảng thông tin chi tiết người lao động để thể hiện ra tỉ lệ và số tiền đóng BHXH, chi phí công đoàn. Người dùng có thể thực hiện “Xuất excel”* để xuất ra file bảng kê đóng tiền hàng tháng của doanh nghiệp, trình lãnh đạo ký duyệt, nếu đã thực hiện ký duyệt và đóng tiền vào ngân sách hoàn tất, trên ứng dụng, người dùng nhấn “Đã duyệt và đóng tiền”*. * * * 3. BK đã duyệt và đã NT B

0 0

Phân hệ CRM – Bán hàng

Phân hệ CRM – Bán hàng ** Quản lý kinh doanh (thương mại - dịch vụ - sản xuất - giáo dục...) I. Giới thiệu:* Phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)* hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin khách hàng phục vụ cho việc chăm sóc các khách hàng tiềm năng. Phân hệ giúp người dùng tối ưu hóa chu trình bán hàng và phân tích hiệu quả bán hàng, tăng tỉ lệ chốt sales, gia tăng doanh số Phạm vi bài viết giới thiệu về tính năng Bán hàng (Sales)* thuộc phân hệ này. II. Tính năng Bán hàng:* 1. Dữ liệu tiềm năng (Leads):* Vị trí chức năng: CRM > Tiềm năng (CRM > Leads). Khách hàng dữ liệu tiềm năng chứa thông tin có giá trị để nhận thấy một cơ hội bán hàng trong tương lai. 2.  Cơ hội (Pepeline):* Vị trí chức năng: CRM > Bán hàng > Cơ hội (CRM > Sales > My Pipeline). Sau khi tiềm năng được chuyển thành cơ

0 0

Phân hệ CRM – Cấu hình

Phân hệ CRM – Cấu hình ** Quản lý kinh doanh (thương mại - dịch vụ - sản xuất - giáo dục...) I. Giới thiệu:* Phân hệ Quản lý quan hệ khách hàng (CRM)* hỗ trợ khởi tạo, quản lý thông tin khách hàng phục vụ cho việc chăm sóc các khách hàng tiềm năng. Phân hệ giúp người dùng tối ưu hóa chu trình bán hàng và phân tích hiệu quả bán hàng, tăng tỉ lệ chốt sales, gia tăng doanh số Phạm vi bài viết giới thiệu về tính năng Cấu hình (Configuration)* thuộc phân hệ này. II. Tính năng Cấu hình (Configuration):* 1. Đội ngũ bán hàng (Sales Teams):* Vị trí chức năng: CRM > Cấu hình > Nhóm bán hàng (CRM > Configuration > Sales Teams). Bộ phận bán hàng có thể được chia thành nhiều đội ngũ bán hàng để dễ dàng và chuyên phụ trách từng giai đoạn của quá trình chăm sóc khách hàng (Dữ liệu tiềm năng, Cơ hội, Báo

0 0

Phân hệ Kho – Dữ liệu gốc

Phân hệ Kho – Dữ liệu gốc  ** Quản lý kinh doanh (thương mại - dịch vụ - sản xuất - giáo dục...) I. Giới thiệu:* * Phân hệ Kho (Inventory)* hỗ trợ khởi tạo, quản lý kho hàng và hàng hóa trong kho. Quản lý cùng lúc nhiều kho hàng giúp giảm thiểu tối đa chi phí quản lý. Phạm vi bài viết giới thiệu về tính năng Dữ liệu gốc (Master Data)* thuộc phân hệ này. II. Dữ liệu gốc:* 1. Sản phẩm (Products):* Vị trí chức năng: Kho hàng > Dữ liệu gốc > Sản phẩm (Inventory > Master Data > Products). Khởi tạo và quản lý thông tin sản phẩm - Tính năng “Biến thể" (Variants)*: cùng 1 sản phẩm có thể có nhiều kích cỡ, màu sắc,... người dùng có thể thêm các thuộc tính cho sản phẩm đó. - Tính năng “Bảo hành" (Warranty Details)*: thông tin chi tiết bảo hành sản phẩm. - Tính năng “Mua hàng" (Purchase)*: quản lý t

0 0

Phân hệ Kho - Cấu hình

Phân hệ Kho  - Cấu hình  ** Quản lý kinh doanh (thương mại - dịch vụ - sản xuất - giáo dục...) I. Giới thiệu:* Phân hệ Kho (Inventory)* hỗ trợ khởi tạo, quản lý kho hàng và hàng hóa trong kho. Quản lý cùng lúc nhiều kho hàng giúp giảm thiểu tối đa chi phí quản lý. Phạm vi bài viết giới thiệu về tính năng Cấu hình (Configuration)* thuộc phân hệ này. * II. Tính năng Cấu hình:* 1. Thiết lập kho hàng (Warehouses):* Vị trí chức năng: Kho hàng > Cấu hình > Kho hàng (Inventory > Configuration > Warehouses). Kho hàng được định nghĩa dành cho các địa điểm vật lý. Khi thực hiện hoạt động mua hàng hóa, vật tư, thiết bị…người dùng cần chỉ ra một địa điểm trong kho sử dụng cho hoạt động này, cũng như địa điểm xuất hàng hóa khi thực hiện hoạt động bán hàng. . (A) Có 3 cách để nhận hàng:* Nhận hàng m

0 0

Phân hệ Điểm bán lẻ – Đơn đặt hàng

Phân hệ Điểm bán lẻ – Đơn đặt hàng  ** Quản lý kinh doanh (thương mại - dịch vụ - sản xuất - giáo dục...) I. Giới thiệu:* Phân hệ Point of Sales (Điểm bán lẻ/điểm bán hàng)* hỗ trợ quản lý và thực thi bán hàng tại chuỗi các cửa hàng bán lẻ/siêu thị/nhà hàng một cách dễ dàng, nhanh chóng. Phạm vi bài viết giới thiệu về tính năng Đơn đặt hàng (Orders)* thuộc phân hệ này. II. Đơn đặt hàng:* 1. Đơn đặt hàng (Orders):* Vị trí chức năng: POS > Đơn đặt hàng > Đơn đặt hàng (POS > Orders > Orders). Quản lý thông tin các đơn hàng, chi tiết đơn hàng tại phiên bán hàng, xuất hóa đơn điện tử cho đơn hàng. 2. Phiên bán hàng (Sessions): * Vị trí chức năng: POS > Đơn đặt hàng > Phiên bán hàng (POS > Orders > Sessions). Quản lý các phiên bán hàng đã và đang hoạt động, trạng thái các phiên bán hàng,..

0 0

Phân hệ Điểm bán lẻ – Cấu hình

Phân hệ Điểm bán lẻ – Cấu hình ** Quản lý kinh doanh (thương mại - dịch vụ - sản xuất - giáo dục...) I. Giới thiệu:* Phân hệ Point of Sales (Điểm bán lẻ/điểm bán hàng)* hỗ trợ quản lý và thực thi bán hàng tại chuỗi các cửa hàng bán lẻ/siêu thị/nhà hàng một cách dễ dàng, nhanh chóng. Phạm vi bài viết giới thiệu về tính năng Cấu hình (Configuration)* thuộc phân hệ này. II. Cấu hình:* 1. Điểm bán lẻ (Point of Sale):* Vị trí chức năng: POS > Cấu hình > Điểm bán lẻ (POS > Configuration > Point of Sale). Hỗ trợ khởi tạo và cấu hình điểm bán lẻ, người dùng có thể cấu hình theo mô hình sử dụng: shop, nhà hàng/quầy bar,... 2. Nhóm POS (POS Categories):* Vị trí chức năng: POS > Cấu hình > Nhóm POS (POS > Configuration > POS Categories). Hỗ trợ khởi tạo danh mục sản phẩm khả dụng trên POS, cá

0 0

Phân hệ Mua hàng

Phân hệ Mua hàng ** Quản lý kinh doanh (thương mại - dịch vụ - sản xuất - giáo dục...) I. Giới thiệu:* Phân hệ Mua hàng (Purchase)* hỗ trợ người dùng khởi tạo, quản lý nhà cung cấp, các yêu cầu báo giá, đơn hàng mua và hóa đơn nhà cung cấp. Phạm vi bài viết giới thiệu về tính năng Mua hàng (Purchase)* thuộc phân hệ này. II. Mua hàng:* 1. Yêu cầu báo giá (Requests for Quotation):* Vị trí chức năng: Mua hàng > Mua hàng > Yêu cầu báo giá (Purchase > Purchase > Requests for Quotation). Yêu cầu báo giá được xem như một đơn hàng dự thảo được tạo ra và chưa qua bước phê duyệt, nó dựa vào nhu cầu hàng hóa để đưa ra số lượng sản phẩm cần cung ứng và một đơn giá tham khảo để gửi cho nhà cung cấp xác định lại việc cung cấp hàng hóa cho công ty. 2. Đơn mua hàng (Purchase Orders):* Vị trí chức năng:

0 0

Phân hệ Bán hàng - Đơn hàng

Phân hệ Bán hàng - Đơn hàng ** Quản lý kinh doanh (thương mại - dịch vụ - sản xuất - giáo dục...) I. Giới thiệu:* Phân hệ Bán hàng (Sales)* hỗ trợ khởi tạo và quản lý thông tin khách hàng, các sản phẩm, báo giá và các đơn hàng. Phạm vi bài viết giới thiệu về tính năng Đơn hàng (Sales Orders)* thuộc phân hệ này. II. Đơn hàng:* 1. Khách hàng (Customes):* Vị trí chức năng: Bán hàng > Đơn hàng > Khách hàng (Sales > Sales Orders > Customers) Cho phép tạo mới và hiển thị danh sách khách hàng đã được tạo. 2. Báo giá (Quotations):* Vị trí chức năng: Bán hàng > Đơn hàng > Báo giá  (Sales > Sales Orders > Quotations) Báo giá trong ứng dụng bán hàng cho phép quản lý và tạo các báo giá khi khách hàng có nhu cầu mua hàng. Lưu ý khi tạo một báo giá:* - Bảng “Chi tiết đơn hàng”*: Cho phép người dùn

0 0

Phân hệ Bán hàng - Cấu hình

Phân hệ Bán hàng - Cấu hình ** Quản lý kinh doanh (thương mại - dịch vụ - sản xuất - giáo dục...) * I. Giới thiệu: * Phân hệ  Bán hàng (Sales) *hỗ trợ khởi tạo và quản lý thông tin khách hàng, các sản phẩm, báo giá và các đơn hàng. Phạm vi bài viết giới thiệu về tính năng  Cấu hình (Configuration) *thuộc phân hệ này. * * II. Cấu hình: * 1. Nhóm bán hàng (Sales Teams): * Vị trí chức năng: Bán hàng > Cấu hình > Nhóm bán hàng (Sales > Configuration > Sales Teams). Bộ phận bán hàng có thể được chia thành nhiều nhóm bán hàng để dễ dàng quản lý và phân công thực hiện kế hoạch bán hàng. * 2. Thành viên (Membership Information): * Vị trí chức năng: Bán hàng > Cấu hình > Thành viên (Sales > Configuration > Membership Information). Hỗ trợ khách hàng mua và quản lý các gói thành viên. Hệ thống c

0 0

Phân hệ Quản lý hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO

Phân hệ Quản lý hồ sơ theo tiêu chuẩn ISO* ** Dịch vụ văn phòng điện tử I. Giới thiệu: * Phân hệ Quản lý hồ sơ (QMS Documents) hỗ trợ người dùng quản lý hồ sơ lưu trữ theo tiêu chuẩn ISO. II. Tính năng:* 1. Thiết lập (Settings):* Vị trí tính năng: Quản lý hồ sơ > Thiết lập (QMS Documents > Settings). Hỗ trợ thiết lập vị trí thư mục lưu trữ và các tính năng cho các hồ sơ được tải lên. (Vị trí thư mục lưu trữ là các thư mục đã được tạo ở phân hệ Hồ sơ* (Documents)) * 2. Các giai đoạn (Stages):* Vị trí tính năng: Quản lý hồ sơ > Các giai đoạn (QMS Documents > Stages). Hỗ trợ thiết lập các giai đoạn thực hiện trong quy trình quản lý, xét duyệt thông tin hồ sơ lưu. Tạo các giai đoạn xét duyệt hồ sơ: Trường dữ liệu “Name” (Tên):* nhập tên giai đoạn Trường dữ liệu “Sequence” (Trình tự):* n

0 0

Phân hệ Quản lý, biên soạn tài liệu

Phân hệ Quản lý, biên soạn tài liệu* ** Dịch vụ văn phòng điện tử I. Giới thiệu:* Phân hệ Quản lý, biên soạn tài liệu (KnowSystem) hỗ trợ người dùng thiết lập, biên soạn & quản lý nội dung tài liệu hướng dẫn. Hỗ trợ lưu trữ tài liệu dưới hình thức riêng tư, chỉ tài khoản đăng nhập nội bộ vào hệ thống mới có thể truy cập để xem, hoặc phát hành theo hình thức công cộng ra website cho tất cả đối tượng người dùng truy cập tham khảo. II. Tính năng:* 1. Cấu hình (Configuration):* Hỗ trợ một số tính năng thiết lập ban đầu cho phân hệ sử dụng này. Phân mục (Sections):* khởi tạo, quản lý phân mục lưu tài liệu biên soạn. Tùy theo nhu cầu người dùng, có thể thiết lập phân mục theo hình thức đơn giản hoặc phức tạp (nhiều cấp); cần tối thiểu 1 cấp phân mục để lưu nội dung tài liệu biên soạn. <v:shap

0 0

Phân hệ Tuyển dụng – Ứng viên

Phân hệ Tuyển dụng – Ứng viên ** Dịch vụ quản trị nguồn nhân lực I. Giới thiệu: * Phạm vi bài viết giới thiệu về các tính năng quản lý thông tin tuyển dụng thuộc phân hệ này. II. Ứng viên: * 1.Ứng viên (Applications): * Vị trí chức năng: Tuyển dụng > Ứng viên > Tất cả ứng viên (Recruitment > Applications > All Applications). Hỗ trợ quản lý quy trình tuyển dụng và các thông tin ứng viên. Khởi tạo, cập nhật thông tin ứng viên trên from hồ sơ ứng tuyển * 2. Hồ sơ ứng tuyển (Resumes and Letters):* Vị trí chức năng: Tuyển dụng > Hồ sơ ứng viên (Recruitment > Resumes and Letters). Quản lý tất cả hồ sơ ứng viên ứng tuyển vào vị trí tuyển dụng. Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.

0 0

TaxData - Quản lý hồ sơ kế toán thuế

TaxData - Quản lý hồ sơ kế toán thuế* ** Dịch vụ thuế điện tử Xem Hướng Dẫn [1] * I. Giới thiệu:* TaxData hỗ trợ người dùng quản lý hồ sơ kế toán thuế tại đơn vị, với những tính năng nổi bật như sau: Đồng bộ hồ sơ chứng từ thuế đã giao dịch điện tử với cơ quan Thuế từ tài khoản TS24pro hoặc tài khoản HTKK về máy tính. Phân loại, lưu hồ sơ chứng từ thuế theo loại, thời gian. Hỗ trợ giao diện cập nhật thông tin dữ liệu tờ khai thuế, chứng từ nộp tiền thuế của đơn vị, tổng hợp thành sổ kế toán thuế theo dõi tại đơn vị. Kết xuất sổ chi tiết tình hình nộp thuế của Người nộp thuế theo từng loại Thuế / Kỳ thuế (giống dữ liệu Quản lý thuế của cơ quan Thuế) để báo cáo nội bộ hoặc phục vụ cho đơn vị làm việc trực tiếp với cơ quan Thuế. II. Tính năng sử dụng:* 1. Vị trí chức năng:* * 2. Tính năng “