1 0

Chức năng “Quản lý NLĐ”

Chức năng “Quản lý NLĐ” ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Xem hướng dẫn [1] I. Giới thiệu: Chức năng “Quản lý NLĐ”* hỗ trợ cho người dùng quản lý dễ dàng danh sách người lao động hiện có tại doanh nghiệp, từ đây khi thực hiện một hồ sơ nghiệp vụ BHXH, trong mẫu nhập liệu, người dùng có thể truy xuất để lấy thông tin từ danh mục này vào tờ khai, giảm được thời gian nhập chi tiết thông tin người lao động vào mẫu tờ khai, từ thông tin chi tiết người lao động thiết lập ban đầu, hàng tháng sẽ tự tổng hợp và xuất ra bảng kê chi tiết tỉ lệ và số tiền đóng bảo hiểm của doanh nghiệp và từng cá nhân. II. Hướng dẫn thiết lập danh mục “Quản lý NLĐ” trong ứng dụng iBHXH™: Qui tắc nhập liệu chung: nhập liệu trực tiếp trên ứng dụng, hoặc trong mỗi mục có thể tạo file mẫu excel để nhập liệu trước, sa

0 0

Tax_Thông báo kết quả hủy tem rượu (Mẫu số 02)

Tax_Thông báo kết quả hủy tem rượu (Mẫu số 02) ** Dịch vụ thuế điện tử Để thực hiện lập Thông báo kết quả hủy tem rượu (Mẫu số 02), người dùng thực hiện như sau: - Vào ứng dụng   TaxOnline™* > “QLHĐ” (1)* > “Tem rượu” (2)* >   “Thông báo kết quả hủy tem rượu (Mẫu số 02)” (3)* - Chọn kỳ tính thuế cần làm > “Đồng ý”*. - Chọn “Thêm mới” *bên góc tay trái phía dưới màn hình để tạo mới lần nhập liệu Có 2 cách nhập liệu: - Nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên phần mềm - Nhập liệu bằng file mẫu: Tải file mẫu excel về bằng cách ấn chọn “File mẫu” (1)* > Chọn đường dẫn lưu file (2)* > Đặt tên file (3)* > “Save” (4)* Sau khi tải về, file mẫu excel sẽ tự khởi động giao diện để người dùng nhập liệu. Trường hợp nếu đơn vị có sẵn thông tin từ file dữ liệu khác, có thể sao chép (Copy) nội dung

0 0

iBH_iBCLĐ™_Hồ sơ khai trình sử dụng lao động lần đầu (Mẫu số 05)

iBH_iBCLĐ™_Hồ sơ khai trình sử dụng lao động lần đầu (Mẫu số 05) ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Thực hiện lập Hồ sơ khai trình sử dụng lao động lần đầu (Mẫu số 05), người dùng thực hiện như sau: - Thiết lập thông tin giao dịch với cơ quan quản lý lao động: . Khởi động phần mềm iBHXH™, “TT Chung” (1)* > “Thông tin đơn vi” (2)* > “Thông tin Cơ quan quản lý” (3)* > Nhấn chọn Sửa (4)*> Nhập “Thông tin giao dịch với  Cơ quan QLý lao động” (5)* > Nhấn chọn Lưu (6)*. - Trên thanh tiêu đề, nhấn chọn iBCLĐ (1)* > “Khai trình sử dụng lao động” (2)* > Tùy chọn Kỳ kê khai (3)* > “Đồng ý” (4) *để mở giao diện nhập liệu tờ khai. - Người dùng có 2 cách để nhập dữ liệu vào tờ khai:                 . Cách 1:* Nhập liệu trực tiếp trên phần mềm. Trong giao diện “Tờ khai”(1)*, lưu ý chọn loại tờ khai “C

0 0

Tax_Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và Tiền thuê đất (41/2020/NĐ-CP)

Tax_Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và Tiền thuê đất (41/2020/NĐ-CP) ** Dịch vụ thuế điện tử Để thực hiện lập Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và Tiền thuế đất (41/2020/NĐ-CP), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Thủ tục khác” (1)* > “Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và Tiền thuê đất (41/2020/NĐ-CP)” (2)* > Tùy chọn kỳ tính thuế > “Đồng ý” (3) * - Thực hiện nhập liệu trực tiếp vào mẫu tờ khai. - Chọn loại thuế đề nghị gia hạn (1)*. Đối với Tiền thuê đất*, người dùng bổ sung thông tin vào vùng dữ liệu (2) * - Đối với Doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ* : Người dùng được chọn 1 trong 2 loại hình doanh nghiệp trên. Sau đó tiến hành nhập liệu vào vùng dữ liệu bên dưới. - Đối với Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh hoạt động trong c

0 0

Hồ sơ Thu - Cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị

Hồ sơ Thu - Cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Để thực hiện hồ sơ [666] Cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1) *> “Thu” (2) *> “Thủ tục khác” (3) *> “ [666] Cấp KPCSSKBĐ cho các đơn vị” (4) *> Tùy chọn kỳ kê khai (5) * * * * * - Tại phiếu gia nhận hồ sơ, tùy theo nghiệp vụ cụ thể người dùng tùy chọn loại giấy tờ biểu mẫu phù hợp. Bấm “Lưu”* để ghi lại dữ liệu và kết xuất hồ sơ. - Thực hiện chức năng gọi bưu điện. Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.

0 0

Hồ sơ Thu - Cấp thẻ BHYT do hết hạn thẻ (Hồ sơ giấy)

Hồ sơ Thu - Cấp thẻ BHYT do hết hạn thẻ (Hồ sơ giấy) ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Để thực hiện hồ sơ [611] Cấp thẻ BHYT do hết hạn thẻ (Hồ sơ giấy), trong ứng dụng iBHXH, người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ điện tử” (1)* > “Thu” (2)* > “[611] Cấp thẻ BHYT do hết hạn thẻ” (3) *> Tùy chọn kỳ kê khai (4). * - Tại phiếu giao nhận hồ sơ, người dụng tùy chọn loại giấy tờ/ biểu mẫu cần thiết  (1). *Biểu mẫu tương ứng sẽ được mở tại ứng dụng  * (2) * - Nhập liệu vào ứng dụng theo một trong hai cách sau: / Cách 1: Nhập trực tiếp vào ứng dụng */ Để thêm dòng bấm  Insert, *để xóa dòng bấm  * F11 * trên bàn phím máy tính Cách 2: Sử dụng file mẫu nhập liệu* Nhấp chọn  “File mẫu” *để lưu file mẫu về máy tính. Nhập liệu vào file mẫu, nếu người dụng có f

0 0

Hồ sơ Thu - Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT (Hồ sơ giấy)

Hồ sơ Thu - Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT (Hồ sơ giấy) ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Để thực hiện hồ sơ [603] Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT (Hồ sơ giấy), trong ứng dụng iBHXH, người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ điện tử” (1)* > “Thu” (2)* > “[603] Đăng ký đóng, cấp thẻ BHYT đối với người chỉ tham gia BHYT” (3) *> Tùy chọn kỳ kê khai (4)*. - Tại phiếu giao nhận hồ sơ, người dụng tùy chọn loại giấy tờ/ biểu mẫu cần thiết  (1).* Biểu mẫu tương ứng sẽ được mở tại ứng dụng  * (2) * - Nhập liệu vào ứng dụng theo một trong hai cách sau: / Cách 1: Nhập trực tiếp vào ứng dụng */ / Để thêm dòng bấm  Insert, *để xóa dòng bấm  * F11 *trên bàn phím máy tính / / Cách 2: Sử dụng file mẫu nhập liệu */

0 0

Hồ sơ Thu - Lập hồ sơ [600b] Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (điều chỉnh mức đóng) (Hồ sơ giấy)

Hồ sơ Thu - Lập hồ sơ [600b] Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (điều chỉnh mức đóng) (Hồ sơ giấy) ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Để thực hiện  lập hồ sơ [600b] Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (điều chỉnh mức đóng), trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1*) > “Thu” (2)* > “Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH,BHYT” (3)* > “[600b] Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (điều chỉnh mức đóng)” (4)*. Chọn kỳ kê khai cần lập, nhấp chọn “Đồng ý” (5)*. - Tại phiếu giao nhận hồ sơ, người dụng tùy chọn loại giấy tờ/ biểu mẫu cần thiết (1)*. Biểu mẫu tương ứng sẽ được mở tại ứng dụng (2)* - Nhập liệu vào ứng dụng theo một trong hai cách sau: Cách 1: *Nhập trực tiếp vào ứng dụng Để thêm dòng bấm Insert*, để xóa dòng bấm F11* trên bàn phím máy tính Cách 2: Sử dụng file mẫu nhập liệu

0 0

Hồ sơ Thu - Lập hồ sơ [600] Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Hồ sơ giấy)

Hồ sơ Thu - Lập hồ sơ [600] Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT (Hồ sơ giấy) ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Để thực hiện  lập hồ sơ [600] Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, trong ứng dụng  iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: * -  * Trên thanh tiêu đề nhấp chọn  “Hồ sơ giấy” (1) >  * “Thu” (2) >  * “Đăng ký, điều chỉnh đóng BHXH,BHYT” (3) > “ * [600] Cấp sổ BHXH, thẻ BHYT” (4). *Chọn kỳ kê khai cần lập, nhấp chọn  * “Đồng ý” (5). * - Tại phiếu giao nhận hồ sơ, người dụng tùy chọn loại giấy tờ/ biểu mẫu cần thiết  (1). *Biểu mẫu tương ứng sẽ được mở tại ứng dụng  (2) * - Nhập liệu vào ứng dụng theo một trong hai cách sau: / Cách 1: Nhập trực tiếp vào ứng dụng */ Để thêm dòng bấm  Insert, *để xóa dòng bấm  * F11* t rên bàn phím máy tính Cách 2: Sử dụng file mẫu nhập liệu* Nhấp chọn  “File mẫu

0 0

Hồ sơ Chi chế độ - [210] Điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH

Hồ sơ Chi chế độ - [210] Điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Để thực hiện hồ sơ Điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH [210], trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấp chọn “Hồ sơ giấy” (1)* > “Chi chế độ” (2)* > “Giải quyết chế độ hưu trí” (3)* > “[210] Điều chỉnh lại lương hưu, trợ cấp BHXH” (4)* > Tùy chọn kỳ kê khai, nhấn “Đồng ý” (5)* - Tại phiếu gia nhận hồ sơ, tùy theo nghiệp vụ cụ thể người dùng tùy chọn loại giấy tờ biểu mẫu phù hợp (1)*. Trên ứng dụng sẽ tùy biến xuất hiện các tờ khai tương ứng để người dùng nhập thông tin (2). * - Người dùng nhập liệu vào biểu mẫu theo một trong hai cách sau: Cách 1:* Nhập liệu trực tiếp và ứng dụng. Nhấn Insert để thêm dòng hoặc nhấn F1 để xóa dòng Cách 2:* Tạo file mẫu

0 0

Chức năng “Tính nhanh”

Chức năng “Tính nhanh” ** Dịch vụ thuế điện tử 1. Giới thiệu:* Chức năng “Tính nhanh”* hỗ trợ cho người dùng có thể tính nhanh số thuế TNCN và mức hưởng BHXH của NLĐ 2. Mục “Hỗ trợ tính thuế nhanh”: * Biểu mẫu này hỗ trợ người dùng có thể nhập nhanh số liệu Tổng thu nhập chịu thuế, chi tiết các khoản giảm trừ để tính ra số thuế phải Nộp/Hoàn của NLĐ. Chọn “Ghi (F5)”* để lưu lại quá trình nhập liệu. 3. Mục “Tính mức hưởng BHXH”:* Biểu mẫu này hỗ trợ người dùng lấy thông tin từ bảng “Thông tin chi tiết NLĐ”* sau khi đã hoàn tất quá trình nhập liệu trong “Danh mục” theo thứ tự từ trái sang phải, để tính mức hưởng BHXH của NLĐ Người dùng tiến hành nhập liệu trực tiếp vào phần mềm: (1): Chọn họ tên NLĐ sản có trong “Thông tin chi tiết NLĐ” (2): Vùng nhập liệu (3): Nhập năm nghỉ hưu của NLĐ t

0 0

Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai (TB04/AC)

TaxData_Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai (TB04/AC) ** Dịch vụ quản lý dữ liệu thuế Để thực hiện lập Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai (TB04/AC), người dùng thực hiện như sau: - Vào ứng dụng  TaxOnline™ > “QLHĐ”* > “Biên lai thu phí, lệ phí”* >   “Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai (TB04/AC)” * -Chọn kỳ tính thuế cần làm > “Đồng ý”*. - Chọn “Thêm mới”* bên góc tay trái phía dưới màn hình để tạo mới lần nhập liệu - Thực hiện nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên phần mềm - Nhấn “Lưu(F5)” *để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai. Lưu ý: *Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng. Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.

0 0

Bảng kê biên lai chuyển địa bàn khác cơ quan thuế quản lý (BK01/AC)

Tax_Bảng kê biên lai chuyển địa bàn khác cơ quan thuế quản lý (BK01/AC) ** Dịch vụ thuế điện tử Để thực hiện lập Bảng kê biên lai chuyển địa bàn khác cơ quan thuế quản lý (BK01/AC), người dùng thực hiện như sau: - Vào ứng dụng   TaxOnline™* > “QLHĐ”* > “Biên lai thu phí, lệ phí” *>   “Bảng kê biên lai chuyển địa bàn khác cơ quan thuế quản lý (BK01/AC)" * -Chọn kỳ tính thuế cần làm > “Đồng ý”. * - Chọn “Thêm mới”* bên góc tay trái phía dưới màn hình để tạo mới lần nhập liệu - Để nhập liệu vào tờ khai, có 2 cách: (1)* nhập liệu trực tiếp trên phần mềm, (2)* người dùng tiến hành tải file mẫu về máy và nhập dữ liệu vào file mẫu, sau đó nạp dữ liệu từ file mẫu lên phần mềm. - Nhấn “Lưu(F5)”* để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai. Lưu ý:* Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nà

0 0

Tax_TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG QUA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP (05-ĐK-TH-TCT)

Tax_TỜ KHAI ĐĂNG KÝ THUẾ TỔNG HỢP CHO CÁ NHÂN CÓ THU NHẬP TỪ TIỀN LƯƠNG, TIỀN CÔNG THÔNG QUA CƠ QUAN CHI TRẢ THU NHẬP (05-ĐK-TH-TCT) ** Dịch vụ thuế điện tử Tờ khai “ Đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập (05-ĐK-TH-TCT)*” hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký mới Mã số thuế cho người lao động, thay đổi thông tin cá nhận của người lao động đang làm việc tại cơ quan với cơ quan thuế. Để thực hiện lập “ Đăng ký thuế tổng hợp cho cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công thông qua cơ quan chi trả thu nhập (05-ĐK-TH-TCT)*” trong TaxOnline™* người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Kê khai” (1)* > “Quyết toán” (2)* >   “Mẫu 05-ĐK-TH-TCT” (3)* > tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”*. - C

0 0

Tax_Quyết toán Thuế Tài Nguyên Đối Với Dầu Khí (02A/TAIN-DK)(TT36/2016)

Tax_ Quyết toán Thuế Tài Nguyên Đối Với Dầu Khí (02A/TAIN-DK)(TT36/2016) ** Dịch vụ thuế điện tử Để lập Tờ Khai Quyết toán Thuế Tài Nguyên Tạm Tính Đối Với Dầu Khí(02A/TAIN-DK)(TT36/2016), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “ Thủ tục khác*” > “ Thuế dầu khí*” > “ Quyết toán Thuế Tài Nguyên Đối Với Dầu Khí (02A/TAIN-DK)(TT36/2016)*”, tuỳ chọn kỳ tính thuế và Loại dầu khí cần lập tờ khai, nhấn chọn “ Đồng ý*”. Chọn Ngành nghề Khai báo thêm nội dung vào bảng kê chi tiết thì nhấn chọn “ Thêm phụ lục (F8)*” ( 1*) >Tùy chọn phụ lục cần kê khai ( 2*) > Nhấn “ Đồng ý*” ( 3*). - Nhập nội dung trực tiếp vào mẫu tờ khai. - Nhấn chọn “ Ghi (F5)*” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu. Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, k

0 0

Tax_Thuế Tài nguyên tạm tính đối với dầu khí (01A/TAIN-DK)(TT36/2016)

Tax_ Thuế Tài nguyên tạm tính đối với dầu khí (01A/TAIN-DK)(TT36/2016) ** Dịch vụ thuế điện tử Để lập Tờ Khai Thuế tài nguyên Tạm Tính Đối Với Dầu Khí (01A/TAIN-DK), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “ Thủ tục khác*” > “ Thuế dầu khí*” > “ Thuế Tài nguyên tạm tính đối với dầu khí (01A/TAIN-DK)(TT36/2016)*”, tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “ Đồng ý*”. Khai báo thêm nội dung vào bảng kê chi tiết thì nhấn chọn “ Thêm phụ lục (F8)*” ( 1*) >Tùy chọn phụ lục cần kê khai ( 2*) > Nhấn “ Đồng ý*” ( 3*). Tờ khai này được lập theo lần phát sinh. Lưu ý cách nhập thời gian của kỳ khai báo (dầu thô/ Condensate nhập theo dạng ngày tháng năm hoặc khí thiên nhiên thì nhập theo dạng tháng năm). Tùy theo hoạt động thực tế của đơn v

0 0

Tax_Quyết toán Thuế TNDN Đối Với Dầu Khí (02A/TNDN-DK)(TT36/2016)

Tax_ Quyết toán Thuế TNDN Đối Với Dầu Khí (02A/TNDN-DK)(TT36/2016) ** Dịch vụ thuế điện tử Để lập Tờ Khai Quyết toán Thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Dầu Khí(02A/TNDN-DK)(TT36/2016), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “ Thủ tục khác*” > “ Thuế dầu khí*” > “ Quyết toán Thuế TNDN Đối Với Dầu Khí (02A/TNDN-DK)(TT36/2016)*”, tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “ Đồng ý*”. Chọn “ Ngành nghề*” ( 1*), sau đó chọn “ Tên ngành nghề*” ( 2*) Khai báo thêm nội dung vào bảng kê chi tiết thì nhấn chọn “ Thêm phụ lục (F8)*” ( 1*) >Tùy chọn phụ lục cần kê khai ( 2*) > Nhấn “Đồng ý” ( 3*). - Nhập nội dung trực tiếp vào mẫu tờ khai. - Nhấn chọn “ Ghi (F5)*” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu. Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thôn

0 0

Tax_Tờ Khai Thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Dầu Khí (01A/TNDN-DK)(TT36/2016)

Tax_ Tờ Khai Thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Dầu Khí (01A/TNDN-DK)(TT36/2016) ** Dịch vụ thuế điện tử Để lập Tờ Khai Thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Dầu Khí (01A/TNDN-DK)(TT36/2016), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “ Thủ tục khác*” > “ Thuế dầu khí*” > “ Thuế TNDN tạm tính (01A/TNDN-DK)(TT36/2016)*”, tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “ Đồng ý*”. Khai báo thêm nội dung vào bảng kê chi tiết thì nhấn chọn “ Thêm phụ lục (F8)*” ( 1*) >Tùy chọn phụ lục cần kê khai ( 2*) > Nhấn “ Đồng ý*” ( 3*). Tờ khai này được lập theo lần phát sinh. Lưu ý cách nhập thời gian của kỳ khai báo (dầu thô/ Condensate nhập theo dạng ngày tháng năm hoặc khí thiên nhiên thì nhập theo dạng tháng năm). Tùy theo hoạt động thực tế của đơn vị để chọn theo

0 0

TS24Pro Hệ thống - Thông tin đơn vị

TS24Pro Hệ thống **  Thông tin đơn vị 1. Giới thiệu: Chức năng Thông tin đơn vị hỗ trợ người dùng thiết lập một số thông tin cơ bản của doanh nghiệp, cập nhật thông tin người sử dụng chương trình, thông tin xuất hoá đơn cho đơn vị, quản lý thông tin gói dịch vụ đã kích hoạt và thông tin gói dịch vụ đã mua theo tài khoản TS24pro đang đăng nhập. 2. Vị trí chức năng: Trên thanh tiêu đề trong ứng dụng nhấn chọn vào mục “ TT chung*” ( 1*) > “ Thông tin đơn vị*” ( 2*). 3. Bảng “ Thông tin chung*”: Phần “ Thông tin chung*” ( 1*): nhập tên công ty, mã số thuế, địa chỉ, số điện thoại (di động, cố định, fax)… một số nội dung như tỉnh/thành phố, quận/ huyện, phường/xã thì tùy chọn theo bảng danh mục thiết lập sẵn trên ứng dụng. 4. Bảng “ Thông tin Cơ quan quản lý*”: Hỗ trợ người dùng nhập liệu những

0 0

Hồ sơ Chi chế độ - 606a: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH,BHYT,BHTN,BHTNLD,BNN)

Hồ sơ Chi chế độ - 606a: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH,BHYT,BHTN,BHTNLD,BNN) ** Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử Thực hiện lập hồ sơ Chi chế độ: Hoàn trả tiền đã đóng (Đối tượng cùng tham gia BHXH,BHYT,BHTN,BHTNLD,BNN) trong ứng dụng iBHXH*™ người dùng thực hiện như sau: - Trên thanh tiêu đề nhấp chọn vào mục “ Hồ sơ điện tử*” (1)* > “ Chi chế độ*” (2)* > “ [606a] Hoàn trả tiền đã đóng(Đối tượng cùng tham gia BHXH,BHYT,BHTN,BHTNLD,BNN)*” (3)* > Tạo lần nhập liệu và nhấp chọn “ Đồng ý*” (4)*. - Thực hiện nhập nội dung vào biểu mẫu tờ khai, đối với Hồ sơ 606a Hoàn trả tiền đã đóng(Đối tượng cùng tham gia BHXH,BHYT,BHTN,BHTNLD,BNN), lưu ý một số nội dung nhập liệu như sau: (1)* Nhập “THÔNG TIN CỦA NGƯỜI THAM GIA”: cột thông tin có thể bỏ trống là “ Số điện thoại liên hệ*”