Từ ngày 20/06/2019, để được hưởng ưu đãi thuế quan theo CPTPP, thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô phải có Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP và Chứng thư xuất khẩu do cơ quan có thẩm quyền cấp. Chứng thư xuất khẩu được cấp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thông báo chấp nhận cấp Chứng thư xuất khẩu.

Ngày 19/04/2019, Bộ Công thương ban hành Thông tư 07/2019/TT-BCT quy định về xuất khẩu hàng dệt may sang Mexico theo Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương. Theo đó:

-          Để được hưởng ưu đãi thuế quan theo CPTPP, thương nhân xuất khẩu hàng dệt may sang Mê-hi-cô phải có:

+   Giấy chứng nhận xuất xứ hàng hóa mẫu CPTPP (Certificate of Origin form CPTPP) được cơ quan có thẩm quyền cấp theo quy định tại Thông tư 03/2019/TT-BCT của Bộ Công Thương quy định quy tắc xuất xứ hàng hóa trong Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương.

+   Có Chứng thư xuất khẩu (Certificate of Eligibility) do cơ quan có thẩm quyền cấp quy định.

+   Đối với từng hàng dệt may cụ thể cần đáp ứng một trong các quy tắc xuất xứ được quy định tại các phụ lục ban hành kèm theo Thông tư 07/2019/TT-BCT.

-          Bộ Công Thương cấp tự động Chứng thư xuất khẩu cho lô hàng dệt may xuất khẩu.

-          Chứng thư xuất khẩu có giá trị trong năm được cấp.

-          Chứng thư xuất khẩu được cấp theo phương thức trừ lùi lượng hạn ngạch thuế quan trên hệ thống điện tử theo nguyên tắc thương nhân nộp hồ sơ trước được cấp trước, thương nhân nộp hồ sơ sau được cấp sau, cho đến khi lượng hạn ngạch thuế quan được cấp hết. Thời gian tiếp nhận hồ sơ được tự động cập nhật trên hệ thống điện tử của Bộ Công Thương.

-          Hồ sơ đăng ký cấp Chứng thư xuất khẩu bao gồm:

+   Đơn đăng ký Chứng thư xuất khẩu (Mẫu số 01 thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này).

+   Chứng thư xuất khẩu đã khai hoàn chỉnh (Mẫu số 02, 03 thuộc Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư này).

+   Tờ khai hàng hóa xuất khẩu đã hoàn thành thủ tục hải quan.

-          Chứng thư xuất khẩu được cấp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày thông báo chấp nhận cấp Chứng thư xuất khẩu.

-          Thông tư 07/2019/TT-BCT có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20/06/2019.      

 

Theo Thông tư số 07/2019/TT-BCT ngày 19/04/2019 của Bộ Công Thương.

Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể
xem tại đây