TS24pro_Hướng dẫn về gia hạn thời gian sử dụng chứng thư số

TS24pro_Hướng dẫn về gia hạn thời gian sử dụng chứng thư số

Hướng dẫn khác

I. Giới thiệu:

Nội dung tài liệu này hướng dẫn người dùng lưu ý một số vấn đề về việc gia hạn thời gian sử dụng chứng thư số cho thiết bị chữ ký số (USB Token).

            

II. Hướng dẫn:

1. Kiểm tra thời gian sử dụng chứng thư số:

Thời gian sử dụng chứng thư số là khung thời gian được tính từ thời điểm kích hoạt thành công dịch vụ chứng thư số, trong khoảng thời gian từ 1 đến 3 năm, tùy vào việc đơn vị đăng ký sử dụng gói dịch vụ chữ ký số với nhà cung cấp trong bao lâu.

Để kiểm tra thời gian sử dụng này, người dùng thực hiện như sau:

Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính, góc phải bên dưới màn hình sẽ xuất hiện biểu tượng của nhà cung cấp chữ ký số SAFE-CA (*), nhấn đúp chuột (double click) vào biểu tượng này để mở chương trình quản lý thiết bị chữ ký số Token manager.

(*): trường hợp không xuất hiện biểu tượng này, có thể mở cửa sổ My Computer, chọn vào ổ đĩa của thiết bị chữ ký số để cài đặt chương trình quản lý chữ ký số, được cung cấp mặc định theo thiết bị. 


Nhấn chọn “Chứng thư số” (1), nhập mã PIN (*) (2) của thiết bị để truy cập (3) bảng thông tin chứng thư số.


(*): mã PIN của thiết bị chữ ký số SAFE-CA mặc định từ nhà cung cấp là 123456, trường hợp nếu người dùng có thay đổi lại mã PIN này thì cần nhập chính xác thông tin mã PIN đã thay đổi mới có thể đăng nhập vào hệ thống kiểm tra. Lưu ý mã PIN được thay đổi trong phạm vi từ 6 đến 8 ký tự, nếu thay đổi lớn hơn 8 ký tự, khi người dùng ký nộp tờ khai qua mạng có thể phát sinh thông báo lỗi từ thiết bị chứng thư số.

Tuỳ chọn thông tin công ty (4), nhấn chọn “Chứng thư số” (5) để tra cứu thông tin (6).
 


Xuất hiện bảng thông tin “Chứng thư số”, kiểm tra phần thông tin “Valid from .../…/… to …/…/…” (7), đây chính là thời gian sử dụng chứng thư số của thiết bị chữ ký số.


2. Gia hạn dịch vụ chứng thư số, khi thời gian sử dụng chứng thư số cũ đã hoàn toàn hết hạn sử dụng

Trường hợp này, nhà cung cấp dịch vụ sẽ cập nhật vào thiết bị chữ ký số, thông tin 1 chứng thư số mới thay thế thông tin chứng thư số cũ đã hết hạn.

Sau khi gia hạn dịch vụ chứng thư số, đơn vị cần thực hiện cập nhật lại thông tin chứng thư số mới này với cơ quan chức năng, trên các phần mềm nghiệp vụ liên quan (TaxOnline, iBHXH, iHaiQuan, cổng giao dịch điện tử..) để có thể ký nộp hồ sơ giao dịch điện tử như bình thường.

3. Gia hạn dịch vụ chứng thư số khi thời gian sử dụng chứng thư số vẫn đang trong hạn sử dụng:

Trường hợp này, khi thực hiện gia hạn dịch vụ chứng thư số, nhà cung cấp sẽ kiểm tra cập nhật cộng dồn thời gian chứng thư số cũ vào chung với hạn dùng chứng số mới được cấp.

Ví dụ: thời gian sử dụng chứng thư số của đơn vị từ 01/01/2020 đến 01/01/2021. Ngày 01/10/2020, đơn vị gia hạn tiếp dịch vụ chứng thư số 1 năm. Sau khi cung cấp dịch vụ và kích hoạt thành công chứng thư số mới, thời gian sử dụng chứng thư số này sẽ là từ 01/10/2020 đến 01/04/2022.

Lưu ý trong trường hợp gia hạn này, nếu đơn vị đang sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử, thông quan điện tử (Hải quan)… việc cộng dồn thời gian sử dụng chứng thư số sẽ phát sinh vấn đề lỗi trong việc lập & ký chứng từ điện tử này.

Thời gian chứng thư số cũ sau khi được cộng dồn, sẽ không thể phục hồi lại trên hệ thống cơ sở dữ liệu, đây là quy định chung về việc cung cấp dịch vụ chứng thư số từ Bộ Thông tin Truyền thông.

Để đảm bảo trong vấn đề giao dịch điện tử và tránh phát sinh rủi ro trong những vấn đề nêu trên, đơn vị nếu gia hạn dịch vụ chứng thư số, có thể tạm thời vẫn sử dụng theo thời gian sử dụng cũ trên thiết bị, sau khi đã hết hạn hoàn toàn, thì thực hiện nạp thời gian chứng thư số mới để tiếp tục sử dụng.

  

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.