TS24_iData - Cấu hình sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ chức năng phân quyền người dùng

TS24_iData - Cấu hình sử dụng gói dịch vụ hỗ trợ chức năng phân quyền người dùng

Hướng dẫn chung

1. Yêu cầu:

- Đăng ký gói dịch vụ hỗ trợ phân quyền người dùng của TS24.

- Hệ thống mạng máy tính có 1 máy chính để lưu trữ cấu hình iData™, các máy tính phụ sử dụng TS24pro thực hiện kết nối đến máy chủ này để sử dụng.

2. Các bước thực hiện:

a. Cấu hình iData™ tại máy chính:

- Tải và cài đặt bộ sản phẩm TS24pro. (Tham khảo hướng dẫn tại đây)

- Khởi tạo tài khoản TS24pro để đăng ký mua gói dịch vụ hỗ trợ phân quyền và tài khoản dùng làm tài khoản nội bộ cho từng người dùng. (Tham khảo hướng dẫn tại đây)

- Đăng nhập vào bộ sản phẩm TS24pro đã được cài đặt trên máy tính, khởi động ứng dụng iData™.


- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Hệ thống” > “Cấu hình” để kiểm tra và thiết lập cấu hình kết nối đến máy tính lưu dữ liệu iData cho bộ sản phẩm TS24pro.


- Vào mục “Danh mục” (1) > “Tài khoản TS24” (2) > nhấn chọn “Insert: Thêm dòng” (3), nhập thông tin tài khoản TS24pro và kích hoạt gói dịch vụ đã mua (4), chọn “Ghi (F5)” sau khi hoàn tất (5).


- Kích hoạt thành công, nhấn chọn vào “Người dùng” (1) > xuất hiện bảng thông tin tài khoản người dùng bên dưới, tạo tài khoản nội bộ bằng cách nhập thông tin tài khoản vào vùng trắng (2), tài khoản nội bộ là tài khoản TS24pro > nhấn chọn dấu “+” (3) để kiểm tra tùy chọn kích hoạt quyền sử dụng gói dịch vụ cho tài khoản nội bộ.

- Người dùng có thể nhấn tổ hợp phím “Ctrl + F” để hiển thị chức năng hỗ trợ tìm kiếm nhanh tên tài khoản nội bộ đã khởi tạo.


- Thiết lập phân quyền người dùng cho từng tài khoản vừa khởi tạo, vào mục “Phân quyền người dùng” (1) > chọn sản phẩm cần phân quyền trong từng tài khoản nội bộ (2) > thực hiện tùy chọn phân quyền từng chức năng trong sản phẩm (3) > nhấn chọn “Ghi” (4) sau khi đã hoàn tất việc thực hiện.