TS24_Cập nhật thiết bị chữ ký số trên hệ thống nộp thuế điện tử của Tổng Cục Thuế

TS24_Cập nhật thiết bị chữ ký số trên hệ thống nộp thuế điện tử của Tổng Cục Thuế

Hướng dẫn chung

Để thực hiện cập nhật thiết bị chữ ký số trên hệ thống nộp thuế điện tử của Tổng Cục Thuế, người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Gắn thiết bị chữ ký số vào máy tính, truy cập vào website https://nopthue.gdt.gov.vn, thực hiện đăng nhập vào tài khoản nộp thuế điện tử.

Bước 2: Đăng nhập thành công, chọn vào mục “TÀI KHOẢN” (1) > “Thay đổi thông tin” (2).


Bước 3: Xuất hiện bảng “Thay đổi thông tin người nộp thuế”, nhấn chọn “Nhập lại số serial” (1) > “OK” (2) để xác nhận việc thực hiện.


Bước 4: Tùy chọn thông tin chữ ký số và nhập mã PIN của chữ ký số.


Bước 5: Chờ thông tin “Số serial chứng thư số” thay đổi (1), nhấn chọn “Cập nhật” (2)


Bước 6: Xuất hiện bảng đăng ký thay đổi thông tin nộp thuế điện tử, kiểm tra nội dung đăng ký và nhấn chọn “Ký và Gửi”.


Bước 7: Nhập mã PIN của thiết bị chữ ký số để hoàn tất quá trình ký gửi đăng ký thay đổi.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.