Trường hợp thực hiện thủ tục hải quan qua đại lý làm thủ tục hải quan thì người khai hải quan phải xuất trình thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan để các đơn vị kiểm tra, đối chiếu. Nếu nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan sử dụng mã số đã hết thời hạn hiệu lực để làm thủ tục hải quan thì Tổng cục Hải quan sẽ thu hồi mã số nhân viên đại lý theo quy định.

Ngày 16/4/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 22/2019/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 12/2015/TT- BTC quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động đại lý làm thủ tục hải quan; Thông tư 22/2019/TT-BTC có thời hạn hiệu lực từ ngày 01/7/2019. Để đảm bảo hiệu quả khi đưa vào thực hiện, Tổng cục Hải quan yêu cầu như sau:

-          Các Cục hải quan tỉnh, thành phố có trách nhiệm:

+   Nghiên cứu kỹ nội dung quy định tại Thông tư 22/2019/TT-BTC dẫn trên; phổ biến, triển khai thực hiện đến các đơn vị, CBCC thuộc và trực thuộc Cục để thực hiện theo đúng quy định; đặc biệt là một số điểm mới của Thông tư có nội dung quy định liên quan đến công tác quản lý hoạt động đại lý hải quan tại cấp Cục và Chi cục (cụ thể tại nội dung sửa đổi, bổ sung Điều 5, Điều 7, Điều 10, Điều 13, Điều 14 và Điều 15)...

+   Qua rà soát cho thấy nhiều trường hợp nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan có mã số đã hết thời hạn sử dụng nhưng chưa thực hiện việc gia hạn mã số theo quy định. Do vậy, đối với các trường hợp thực hiện thủ tục hải quan qua đại lý làm thủ tục hải quan thì khi kiểm tra hồ sơ, kiểm tra thực tế hàng hóa, đề nghị các đơn vị yêu cầu người khai hải quan xuất trình thẻ nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan để kiểm tra, đối chiếu.

+   Khi phát hiện trường hợp nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan sử dụng mã số đã hết thời hạn hiệu lực để làm thủ tục hải quan thì báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục Giám sát quản lý về hải quan) để thực hiện thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan theo quy định tại Điều 10 Thông tư 12/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 22/2019/TT-BTC.    

+   Tổ chức rà soát, kiểm tra thực tế điều kiện hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải quan trên địa bàn quản lý. Báo cáo, đề xuất Tổng cục Hải quan (qua Cục Giám sát quản lý về hải quan) tạm dừng, chấm dứt hoạt động của các đại lý làm thủ tục hải quan không đủ điều kiện hoạt động hoặc có vi phạm các quy định của Thông tư 12/2015/TT-BTC, được sửa đổi, bổ sung tại Thông tư 22/2019/TT-BTC.      

 

Theo Công văn số 3084/TCHQ-GSQL ngày 20/05/2019 của Tổng cục Hải quan.

Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể
xem tại đây