Trình ký hồ sơ giao dịch điện tử

Trình ký hồ sơ giao dịch điện tử

Dịch vụ Bảo hiểm Xã hội điện tử

Xem hướng dẫn

Để thực hiện trình ký hồ sơ giao dịch điện tử, trường hợp người lập hồ sơ không trực tiếp giữ thiết bị chữ ký số để có thể ký nộp hồ sơ, cần thực chuyển hồ sơ này cho người quản lý thiết bị chữ ký số ký nộp qua mạng, trong ứng dụng iBHXH™ người dùng thực hiện như sau:

- Sau khi thực hiện kết xuất ra bộ hồ sơ hoàn chỉnh, tại giao diện danh sách tờ khai BHXH đánh dấu chọn hồ sơ, nhấn chọn “Trình ký”.  

- Tùy chọn hình thức trình ký theo 1 trong 2 cách là “Trình ký qua Cloud24” hoặc “Trình ký qua email cho người ký” > nhấn chọn “Trình ký”.  

 

File trình ký sẽ được hệ thống tự động chuyển đến cho người ký.  

- Tại máy tính người ký, thực hiện đăng nhập vào ứng dụng Kyso™ > trên thanh tiêu đề chọn vào mục “iBHXH” > “Mở file dữ liệu BHXH (*.ibh)”.  

 

Tại giao diện mở file trình ký, lựa chọn hình thức mở file trình ký:  

 

“Chọn file lưu dưới máy” (trường hợp người làm thực hiện trình ký qua email). 

“Chọn file được trình ký qua Cloud24” (trường hợp người làm đã gởi trình ký qua Cloud24)  

- Gắn thiết bị USB Token vào máy tính để thực hiện ký và nộp hồ sơ qua mạng. 

  Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.