Tờ khai xuất khẩu khai báo thông tin EDB

Tờ khai xuất khẩu khai báo thông tin EDB

Dịch vụ hải quan điện tử

Để chỉnh sửa 1 tờ khai đã được khai báo thông tin EDA (tờ khai nháp), trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện nghiệp vụ khai thông tin EDB như sau:

Bước 1: Nhập liệu 1 tờ khai xuất khẩu mới hoặc mở 1 tờ khai xuất khẩu đã nhập liệu. Để nhập liệu vào mẫu tờ khai, trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Tờ khai XNK” (1) > “Đăng ký tờ khai xuất khẩu” (2).


Bước 2: Khai lấy thông tin (EDB).

(1): Chọn tab “Khai lấy thông tin (EDB)”.

(2): Gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy, nhấn chọn “Khai lấy thông tin (EDB)”.

(3): Bảng chọn chữ ký số, tuỳ chọn thông tin chữ ký số đơn vị cần ký nộp hồ sơ.

(4): Nhập mã PIN của thiết bị chữ ký số, nhấn chọn “Đăng nhập”.

(5): Chờ phản hồi từ hệ thống Hải Quan, nhấn chọn “Đóng” sau khi có phản hồi “END_OF_MESSAGE”.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.