Tờ khai xuất khẩu khai báo thông tin EDA

Tờ khai xuất khẩu khai báo thông tin EDA

Dịch vụ hải quan điện tử

Để khai báo nghiệp vụ khai thông tin EDA, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Nhập liệu 1 tờ khai xuất khẩu mới hoặc mở 1 tờ khai xuất khẩu đã nhập liệu. Để nhập liệu vào mẫu tờ khai, trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Tờ khai XNK” (1) > “Đăng ký tờ khai xuất khẩu” (2).

Bước 2: Nghiệp vụ khai thông tin EDA.

(1): Chọn tab “Thông tin chung” tờ khai xuất khẩu.

(2): Gắn thiết bị chữ ký số vào máy, nhấn chọn “Khai thông tin (EDA/EDA01)”.

(3): Bảng chọn chữ ký số, tuỳ chọn thông tin chữ ký số của đơn vị cần ký nộp hồ sơ.

(4): Nhập mã PIN của thiết bị chữ ký số, nhấn chọn “Đăng nhập”. 

(5): Chờ phản hồi từ hệ thống Hải Quan, nhấn chọn “Đóng” sau khi có phản hồi “END_OF_MESSAGE”.

 

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.