Tở khai xuất khẩu khai báo container

Tở khai xuất khẩu khai báo container

Dịch vụ hải quan điện tử

Để khai báo danh sách container cho tờ khai xuất khẩu, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Tờ khai XNK” (1) > “Đăng ký tờ khai xuất khẩu” (2).

Bước 2:  Nhập mới hoặc mở lại tờ khai đã khởi tạo trước đây, nhấn chọn vào tab “Container”.


(1): Vị trí bảng nhập liệu.

(2): Nhập “Địa điểm xếp hang lên xe chở hàng” (Địa điểm lưu kho), nhập Thông tin đơn vị (Tên và địa chỉ công ty bằng tiếng Việt không dấu). 

(3): Nhập thông tin số Container.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.