Tờ khai xuất khẩu khai báo chính thức EDC

Tờ khai xuất khẩu khai báo chính thức EDC

Dịch vụ hải quan điện tử

Để khai báo chính thức nghiệp vụ EDC, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Nhập liệu 1 tờ khai xuất khẩu mới hoặc mở 1 tờ khai xuất khẩu đã nhập liệu. Để nhập liệu vào mẫu tờ khai, trên thanh tiêu đề chọn vào mục “Tờ khai XNK” (1) > “Đăng ký tờ khai xuất khẩu” (2).

Lưu ý: Phải khai báo nghiệp vụ EDA trước mới có thể thực hiện khai chính thức EDC.

Bước 2: Nghiệp vụ khai chính thức EDC.

(1): Chọn tab “Thông tin chung”. Gắn thiết bị chữ ký số vào máy, nhấn chọn “Khai chính thức (EDC)”

(2): Nhấn “Chấp nhận” để khai báo chính thức.

(3): Chờ phản hồi từ hệ thống Hải Quan, nhấn chọn “Đóng” sau khi có phản hồi “END_OF_MESSAGE”

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.