Tờ Khai Thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Khí Thiên Nhiên (01B/TNDN-DK)

Tờ Khai Thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Khí Thiên Nhiên (01B/TNDN-DK)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để lập Tờ Khai Thuế TNDN Tạm Tính Đối Với Khí Thiên Nhiên (01B/TNDN-DK), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Thủ tục khác” > “Thuế dầu khí” > “Thuế TNDN tạm tính (01B/TNDN-DK)”, tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”.


- Khai báo thêm nội dung vào bảng kê chi tiết thì nhấn chọn “Thêm phụ lục (F8)(1) >Tùy chọn phụ lục cần kê khai (2) > Nhấn “Đồng ý(3).


Thực hiện nhập số liệu trực tiếp vào mẫu nhập liệu trên phần mềm.


- Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng. 

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.