Tờ khai thuế tài nguyên thủy điện (03/TĐ-TAIN)

Tờ khai thuế tài nguyên thủy điện (03/TĐ-TAIN)

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn

Để lập tờ khai thuế tài nguyên thủy điện (03/TĐ-TAIN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Thủ tục khác(1) > “Thuế thủy điện(1) > “Tờ khai thuế TAIN (03/TĐ-TAIN)(3), Tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai và nhấn chọn “Đồng ý”.


- Tùy chọn tên loại tài nguyên.


Có thể nhấn chọn “Thêm phụ lục (F8)” để mở thêm bảng kê chi tiết để nhập liệu.


- Thực hiện nhập thông tin trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai, nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại sau khi hoàn tất nhập liệu.

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.