Tờ khai Quyết toán thuế Tài nguyên Thủy điện (03A/TĐ-TAIN)

Tờ khai Quyết toán thuế Tài nguyên Thủy điện (03A/TĐ-TAIN)

Dịch vụ thuế điện tử

Xuất hóa đơn

Để lập Tờ khai Quyết toán thuế Tài nguyên Thủy điện (03A/TĐ-TAIN), trong ứng dụng TaxOnline™ người dùng thực hiện như sau:

-Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào mục “Thủ tục khác” (1) > “Thuế thủy điện” (2) > “Tờ Khai Quyết Toán Thuế TAIN (03A/TĐ-TAIN)” (3) > tuỳ chọn kỳ tính thuế cần lập tờ khai, nhấn chọn “Đồng ý”.

- Nhấn chọn “Thêm phụ lục (F8)” để thêm bảng kê nộp kèm tờ khai chính.

- Thực hiện nhập liệu vào tờ khai > Tùy chọn tên loại tài nguyên.

Nhập nội dung trực tiếp vào mẫu tờ khai.

- Nhấn chọn “Ghi (F5)” để lưu lại thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

- Để kết xuất ra tờ khai hoàn chỉnh, người dùng nhấn chọn “Kết xuất” (1) > Chọn loại báo cáo (2) “Tính” (3) > Năm tính thuế của tờ khai (4) > Đánh dấu vào ô tờ khai cần kết xuất (Lưu ý hình thức: Chính thức/Bổ sung) (5) > “Kết xuất” (6)

- Sau khi hiển thị ra giao diện “Danh sách các báo cáo và biểu mẫu”, người dùng có thể kiểm tra lại nội dung của tờ khai bằng cách nhấn vào biểu tưởng XML (1) > Đánh dấu vào tờ khai cần nộp cho CQT (2) > “Ký và nộp tờ khai” (3) “Chọn CKS” (4) “Ký” (5).

- Tra cứu lịch sử giao dịch: “Kết xuất” (1) “Lịch sử giao dịch” (2) > Tùy chọn ngày nộp báo cáo (3) > “Hiển thị kết quả” (4)

- Trường hợp tờ khai phát sinh lỗi, nội dung sẽ hiển thị ở cột “Mô tả giao dịch” (5)

- Theo dõi thông báo từ cơ quan thuế bằng cách nhấn chọn vào dấu (+) ở cuối mỗi tờ khai (6)Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.