Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp NSNN 01/QT-LNCL

Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp NSNN 01/QT-LNCL

Dịch vụ thuế điện tử

Xem hướng dẫn
.

Để thực hiện Lập Tờ khai quyết toán lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp NSNN (01/QT-LNCL) theo Thông tư số 61/2016/TT-BTC trên ứng dụng TaxOnline, người dùng thực hiện như sau:

 

- Vào TaxOnline, chọn “Kê khai(1) -> “Cổ tức, lợi nhuận được chia (2) -> “Tờ khai QT lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ phải nộp NSNN (01/QT-LNCL) (3).

 

- Tùy chọn kỳ tính thuế (1) và nhấn chọn “Đồng ý(2)


- Nhấn chọn “Thêm mới(1) để tạo mới lần nhập liệu (2) -> Nhập số liệu vào mẫu tờ khai trên ứng dụng (3).

 

- Nhấn “Lưu (F5)” để lưu lại nội dung thông tin sau khi đã hoàn tất nhập liệu.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.