Tờ khai Nhập khẩu - Khai báo chính thức IDC

Tờ khai Nhập khẩu - Khai báo chính thức IDC

Dịch vụ hải quan điện tử

Để thực hiện khai báo chính thức hồ sơ nghiệp vụ IDC, trong ứng dụng iHaiQuan™ người dùng thực hiện như sau:

Bước 1: Nhập liệu 1 tờ khai xuất khẩu mới hoặc mở 1 tờ khai xuất khẩu đã nhập liệu. Tờ khai phải được khai báo nghiệp vụ IDA trước mới được phép khai chính thức IDC.

Bước 2: Nghiệp vụ khai chính thức IDC

(1): Tab “Thông tin NK1” tờ khai nhập khẩu, gắn thiết bị chữ ký số (USB Token) vào máy tính và nhấn chọn “Khai chính thức (IDC)”.

(2): Nhấn chọn “Chấp nhận” để khai báo chính thức.

(3): Chờ phản hồi từ cơ quan Hải Quan, nhấn chọn “Đóng” sau khi có thông báo “END_OF_MESSAGE”.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.