Tiền thù lao nhận được dưới hình thức tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật thì khoản thu nhập này là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

Trả lời về chính sách thuế TNCN, Cục Thuế TP Hà Nội có ý kiến như sau:

1.     Căn cứ điểm c khoản 2 Điều 2 Thông tư 111/2013/TT-BTC hướng dẫn các khoản thu nhập chịu thuế TNCN:

-       Tiền thù lao nhận được dưới các hình thức như: tiền hoa hồng đại lý bán hàng hóa, tiền hoa hồng môi giới; tiền tham gia các đề tài nghiên cứu khoa học, kỹ thuật; tiền tham gia các dự án, đề án; tiền nhuận bút theo quy định của pháp luật về chế độ nhuận bút; tiền tham gia các hoạt động giảng dạy; tiền tham gia biểu diễn văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao; tiền dịch vụ quảng cáo; tiền dịch vụ khác, thù lao khác.

2.     Căn cứ Công văn số 2428/TCT-TNCN ngày 19/6/2018 của Tổng cục Thuế.

-       Về nghĩa vụ thuế TNCN đối với khoản TNCN nhận được khi tham gia Đề án “Nghiên cứu, biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam”, sau khi báo cáo Tổng cục Thuế và được Tổng cục Thuế trả lời tại công văn 2428/TCT-TNCN, Cục Thuế TP Hà Nội đã có công văn số 46125/CT-TTHT trả lời Viện Sử học (thay thế công văn số 22845/CT-TTHT và công văn số 41300/CT-TTHT). Theo đó, trường hợp năm 2016, 2017, 2018 cá nhân nhận được khoản thu nhập khi tham gia Đề án “Nghiên cứu, biên soạn Bộ Lịch sử Việt Nam” thì khoản thu nhập này là khoản thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương, tiền công.

 

Hướng dẫn tại công văn 7341/CT-TTHT ngày 25/02/2019 của Cục thuế TP Hà Nội.

Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể
xem tại đây