Thương nhân khi nhập khẩu hàng hóa nhóm 2 thuộc Danh mục quy định tại Thông tư 04/2018/TT-BTTTT phải nộp bản đăng ký kiểm tra chất lượng có xác nhận của Cục Viễn thông cho cơ quan hải quan để được thông quan hàng hóa.

Trả lời công văn của doanh nghiệp về việc chứng nhận hợp quy và kiểm tra chất lượng hàng phục vụ sản xuất, Cục Giám sát quản lý về Hải quan - Tổng cục Hải quan có ý kiến như sau:                

-          Về việc kiểm tra chất lượng đối với sản phẩm, hàng hóa thuộc quản lý của Bộ thông tin và Truyền thông tại Thông tư 04/2018/TT-BTTTT: Trên cơ sở ý kiến của Tổng cục Hải quan, ngày 21/8/2018, Bộ Thông tin và Truyền thông có công văn 2765/BTTTT-CVT hướng dẫn thực hiện Thông tư 04/2018/TT-BTTTT quy định Danh mục sản phẩm, hàng hóa có khả năng gây mất an toàn thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Thông tin và Truyền thông. Theo đó, hàng hóa nhóm 2 nhập khẩu thuộc Danh mục quy định tại Thông tư 04/2018/TT-BTTTT phải nộp bản đăng ký kiểm tra chất lượng có xác nhận của Cục Viễn thông cho cơ quan hải quan để thông quan hàng hóa.

-          Về việc miễn kiểm tra chất lượng hàng nhập khẩu thì: doanh nghiệp căn cứ theo khoản 3 Điều 1 Nghị định 74/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định 132/2008/NĐ-CP và hàng hóa dự kiến nhập khẩu để thực hiện.

-          Trường hợp còn vướng mắc, doanh nghiệp liên hệ với Bộ thông tin và Truyền thông - cơ quan chịu trách nhiệm kiểm tra chất lượng đối với hàng hóa thuộc Thông tư  04/2018/TT-BTTTT và Chi cục Hải quan nơi hàng hóa nhập khẩu để được hướng dẫn.

 

Theo Công văn số 1566/GSQL-GQ1 ngày 16/05/2019 của Cục GSQL về Hải quan.

Văn bản gốc đã được cập nhật trong ứng dụng VBPL, hoặc có thể
xem tại đây