Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai (TB04/AC)

TaxData_Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai (TB04/AC)

Dịch vụ quản lý dữ liệu thuế

Để thực hiện lập Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai (TB04/AC), người dùng thực hiện như sau:

 

- Vào ứng dụng  TaxOnline™ > “QLHĐ” > “Biên lai thu phí, lệ phí” >  “Thông báo điều chỉnh thông tin tại thông báo phát hành biên lai (TB04/AC)”


-Chọn kỳ tính thuế cần làm > “Đồng ý”.


- Chọn “Thêm mới” bên góc tay trái phía dưới màn hình để tạo mới lần nhập liệu


- Thực hiện nhập liệu trực tiếp vào biểu mẫu tờ khai trên phần mềm 


- Nhấn “Lưu(F5)” để lưu lại hoàn tất thông tin kê khai.

 

Lưu ý: Nếu lưu lại xuất hiện thông báo lỗi, kiểm tra nội dung nào hiển thị lỗi đỏ thì hiệu chỉnh lại số liệu cho đúng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.