Thiết lập số dư đầu kỳ

Thiết lập số dư đầu kỳ

Quản lý kế toán cho doanh nghiệp

 Để thiết lập số dư đầu kì người dùng thực hiện như sau


Ngoại tệ:

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn “Kế toán tổng hợp” (1) > “Ngoại tệ” (2).


- Nhập thông tin vào bảng dữ liệu.


(1): Vùng nhập thông tin

(2): Nút chức năng

Thêm mới (F4): Thêm trường dữ liệu mới để nhập thông tin

Xóa (F3): xóa trường dữ liệu được chọn

Sửa (F2): sửa thông tin được chọn

Ghi (F5): Lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập, sửa, xóa,... dữ liệu

Phục hồi (Esc): Phục hồi lại thao tác trước đó 

Đóng (F12): Đóng giao diện làm việc

 

Công nợ phải thu:

Chức năng hỗ trợ người dùng khai báo chi tiết công nợ phải thu của khách hàng theo từng chứng từ cụ thể. 

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn “Kế toán tổng hợp” (1) > “Công nợ phải thu” (2).


- Nhập thông tin vào bảng dữ liệu.


(1): Vùng nhập thông tin

(2): Nút chức năng

File mẫu: lấy file mẫu từ phần mềm

Nạp dữ liệu: nạp dữ liệu từ file mẫu lên phần mềm 

Thêm (F4): thêm trường dữ liệu mới để nhập thông tin

Xóa (F3): xóa trường dữ liệu được chọn

Sửa (F2): sửa thông tin được chọn

Ghi (F5): lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập, sửa, xóa,... dữ liệu

Phục hồi (Esc): phục hồi lại thao tác trước đó 

Đóng (F12): đóng giao diện làm việc

 

Công nợ phải trả:

Chức năng hỗ trợ người dùng khai báo chi tiết công nợ phải trả cho nhà cung cấp theo từng chứng từ cụ thể. 

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn “Kế toán tổng hợp” (1) > “Công nợ phải trả” (2).


- Nhập thông tin vào bảng dữ liệu.


(1): Vùng nhập thông tin

(2): Nút chức năng 

File mẫu: lấy file mẫu từ phần mềm

Nạp dữ liệu: nạp dữ liệu từ file mẫu lên phần mềm

Thêm (F4): thêm trường dữ liệu mới để nhập thông tin

Xóa (F3): xóa trường dữ liệu được chọn

Sửa (F2): sửa thông tin được chọn

Ghi (F5): lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập, sửa, xóa,... dữ liệu

Phục hồi (Esc): phục hồi lại thao tác trước đó 

Đóng (F12): đóng giao diện làm việc

 

 Tài khoản không đối tượng:

Chức năng hỗ trợ người dùng khai báo tổng hợp số dư đầu kì theo từng tài khoản không đối tượng.

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn “Kế toán tổng hợp” (1) > “Tài khoản không đối tượng” (2).


- Nhập thông tin vào bảng dữ liệu.


(1): Vùng nhập thông tin

(2): Nút chức năng 

File mẫu: lấy file mẫu từ phần mềm

Nạp dữ liệu: nạp dữ liệu từ file mẫu lên phần mềm

Thêm mới (F4): thêm trường dữ liệu mới để nhập thông tin

Xóa (F3): xóa trường dữ liệu được chọn

Sửa (F2): sửa thông tin được chọn

Ghi (F5): lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập, sửa, xóa,... dữ liệu

Phục hồi (Esc): phục hồi lại thao tác trước đó 

Đóng (F12): đóng giao diện làm việc

 

 Tài khoản có đối tượng:

Chức năng hỗ trợ người dùng khai báo tổng hợp số dư đầu kì theo từng tài khoản có đối tượng.

-  Trên thanh tiêu đề nhấn chọn “Kế toán tổng hợp” (1) > “Tài khoản có đối tượng” (2).


- Nhập thông tin vào bảng dữ liệu.


(1): Vùng nhập thông tin

(2): Nút chức năng 

File mẫu: lấy file mẫu từ phần mềm

Nạp dữ liệu: nạp dữ liệu từ file mẫu lên phần mềm

Thêm (F4): thêm trường dữ liệu mới để nhập thông tin

Xóa (F3): xóa trường dữ liệu được chọn

Sửa (F2): sửa thông tin được chọn

Ghi (F5): lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập, sửa, xóa,... dữ liệu

Phục hồi (Esc): phục hồi lại thao tác trước đó 

Đóng (F12): đóng giao diện làm việc

 

 Tài sản.

- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn “Kế toán tổng hợp” (1) > “Tài sản” (2).


- Nhập thông tin vào bảng dữ liệu


(1): Vùng nhập thông tin

(2): Nút chức năng 

Thêm (F4): thêm trường dữ liệu mới để nhập thông tin

Xóa (F3): xóa trường dữ liệu được chọn

Sửa (F2): sửa thông tin được chọn

Ghi (F5): lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập, sửa, xóa,... dữ liệu

Phục hồi (Esc): phục hồi lại thao tác trước đó 

Đóng (F12): đóng giao diện làm việc

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.