Thiết lập hệ thống

Thiết lập hệ thống

Quản lý xuất hoá đơn điện tử

Xem Hướng Dẫn

Nội dung này hướng dẫn người dùng thiết lập một số thông tin cơ bản như vị trí lưu hóa đơn, số lượng hiển thị phần thập phân, kết nối dữ liệu, hình thức sử dụng thiết bị chữ ký số … trước khi bắt đầu tạo mẫu hóa đơn để sử dụng trong ứng dụng XuatHoaDon™.


Để thiết lập những thông tin này, người dùng thực hiện như sau:

1. Tham số hệ thống:


Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào “Hệ thống” (1) > “Thiết lập hệ thống” (2) > “Tham số hệ thống” (3).


Bảng “Tùy chọn” > “Cấu hình chung”:

Thiết bị ký số: hỗ trợ tùy chọn dạng thiết bị chữ ký số sử dụng để ký hóa đơn điện tử, USB Token, HSM (double click vào tên thiết bị để có thể cấu hình chi tiết) hoặc Ký số Cloud24.

Người bán hàng: nhập tên người bán hàng, nội dung này tự động hiển thị trên mẫu xuất hóa đơn.

Thiết lập dữ liệu hóa đơn mở rộng: nội dung này hỗ trợ người dùng cấu hình hiển thị thêm cột thông tin trong hóa đơn, đối với hóa đơn tự thiết kế theo cấu trúc file mẫu hóa đơn chuẩn XSL được hỗ trợ từ TS24.

Sử dụng DB Cloud24: hỗ trợ lưu trữ trực tuyến thông tin hóa đơn qua dịch vụ Cloud24.

Kết nối CSDL bán hàng: hỗ trợ thiết lập kết nối với ứng dụng quản lý bán hàng (SM24).


Bảng “Tùy chọn” > “Thiết lập định dạng”:

Hỗ trợ tùy chỉnh số lượng số lẻ hiển thị sau phần thập phân và loại tiền tệ mặc định trên mẫu xuất hóa đơn.


2. Cấu hình mail server:


Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào “Hệ thống” (1) > “Thiết lập hệ thống” (2) > “Tùy chỉnh mail server” (3), xuất hiện bảng “Tùy chỉnh mail server” (4) hỗ trợ người dùng có thể cấu hình email riêng của đơn vị để gửi thông tin hóa đơn xuất bán cho khách hàng và nhận thông tin phản hồi từ người mua hàng.


3. Cấu hình vị trí lưu file hóa đơn điện tử:

Trên thanh tiêu đề nhấn chọn “Hệ thống” (1) > “Thiết lập hệ thống” (2) > “Cấu hình vị trí lưu file hóa đơn điện tử” (3)

Xuất hiện bảng “Cấu hình” (4), người dùng có thể tùy chỉnh vị trí lưu trực tiếp tại máy tính đang sử dụng (Local) hoặc lưu qua máy tính khác trong hệ thống mạng nội bộ tại đơn vị (Server).

        

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.