Thiết lập dữ liệu mở rộng

Thiết lập dữ liệu mở rộng

Quản lý xuất hoá đơn điện tử

 

Nội dung này hướng dẫn người dùng thiết lập thông tin dữ liệu mở rộng, hỗ trợ việc xuất hoá đơn theo mẫu thiết kế riêng cho đơn vị, có mở rộng một số nội dung ngoài các thông tin quy định cơ bản trên hoá đơn từ Cơ quan Thuế. Để thiết lập nội dung này, trong ứng dụng XuatHoaDon™ người dùng thực hiện như sau: 


- Trên thanh tiêu đề nhấn chọn “Hệ thống” (1) > “Thiết lập hệ thống” (2) > “Tham số hệ thống” (3).


- Xuất hiện bảng “Tuỳ chọn” (1), đánh dấu chọn và nhấn đúp chuột (double click) vào dòng chữ “Thiết lập dữ liệu hoá đơn mở rộng”, hiện bảng “Thiết lập cột hoá đơn” (2), người dùng nhập thông tin thiết lập cho từng cột mở rộng cho mẫu hoá đơn của đơn vị (*), nhấn chọn “Lưu” để lưu lại thông tin đã thiết lập.

(*): Thông số thiết lập cần nhập đúng theo thông số chuẩn mà nhân viên thiết kế mẫu hoá đơn của TS24 đã cung cấp cho đơn vị khi bàn giao mẫu thiết kế chính thức.


- Khi thực hiện xuất hoá đơn điện tử, tại giao diện lập hoá đơn, nhấn chọn vào “Thông tin khác” (1), bên dưới hiển thị những vùng thông tin mở rộng (2) đã thiết lập trước đó, người dùng thực hiện nhập liệu vào đây. Sau khi xuất hoá đơn, nội dung nhập liệu này sẽ thể hiện trên hoá đơn đã xuất, tại đúng những vùng thông tin thiết kế riêng cho mẫu hoá đơn của đơn vị.Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.