Thiết lập danh mục tiền tệ

Thiết lập danh mục tiền tệ

Quản lý xuất hoá đơn điện tử

Xem hướng dẫn

Để thiết lập danh mục tiền tệ trong ứng dụng XuatHoaDon™, người dùng thực hiện như sau:

1. Danh mục ngoại tệ:

-  Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào “Danh mục” (1) > “Ngoại tệ” (2).


- Nhấn chọn
 “Thêm (F4)” (1), tùy chọn tên loại ngoại tệ và nhập tỷ giá quy đổi (2), nhấn chọn “Ghi (F5)”(3) để lưu thông tin để nhập, thông tin ngoại tệ sẽ thể hiện tại danh mục bên dưới (4) . Thực hiện lại các bước hướng dẫn như trên nếu muốn thêm nhiều loại tiền tệ khác nhau, lưu ý đối với tiền đồng Việt Nam thì tỷ giá mặc định là 1. 


2. Danh mục thanh toán:

-  Trên thanh tiêu đề nhấn chọn vào “Danh mục” (1) > “Thanh toán” (2)


-  Nhấn chọn
 “Thêm (F4)” (1) nhập ký hiệu và tên hình thức thanh toán (2), nhấn chọn “Ghi (F5)” (3) để lưu thông tin để nhập, thông tin hình thức thanh toán sẽ thể hiện tại danh mục bên dưới (4). Thực hiện lại các bước hướng dẫn như trên nếu muốn thêm nhiều loại hình thức thanh toán khác nhau. Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.