Thiết lập danh mục tài sản

Thiết lập danh mục tài sản

Quản lý kế toán cho doanh nghiệp

Để thiết lập danh mục Tài sản trong ứng dụng iKeToan™, người dùng thực hiện như sau:

1. Thiết lập Tài sản cố định.

- Trên thanh tiêu đề chọn vào “Danh mục” (1) > “Tài sản cố định” (2)


- Tại bảng Danh mục tài sản cố định, nhấn chọn “Thêm (F4)” (1) > nhập thông tin vào từng mục trong bảng Danh mục tài sản cố định (2) > chọn “Cập nhật (F5)” (3) để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu.

 

2. Phân loại tài sản.

- Trên thanh tiêu đề chọn vào “Danh mục” (1) > “Phân loại” (2)


- Tại bảng Danh mục tài sản, nhấn chọn “Thêm (F4)” (1) > nhập thông tin (2) > nhấn chọn “Ghi (F5)” (3) để lưu lại thông tin sau khi hoàn thành nhập liệu.


3. Bộ phận khấu hao.

- Trên thanh tiêu đề chọn vào “Danh mục” (1) > “Bộ phận khấu hao” (2)


- Tại bảng Danh mục bộ phận khấu hao, nhấn chọn “Thêm (F4)” (1) > nhập thông tin (2) > nhấn chọn “Ghi (F5)” (3) để lưu lại thông tin sau khi hoàn thành nhập liệu.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.