Thiết lập danh mục tài khoản kế toán

Thiết lập danh mục tài khoản kế toán

Quản lý kế toán cho doanh nghiệp

Tùy theo chế độ kế toán được thiết lập trong mục Thông tin đơn vị, hệ thống sẽ tự động cập nhật tài khoản kế toán tương ứng. 

Người dùng sẽ thêm tài khoản (nếu cần) như sau: 

- Trên thanh tiêu đề, người dùng nhấn chọn “Danh mục” (1) > “Tài khoản kế toán” (2)


- Tại bảng Hệ thống tài khoản, nhấn chọn “Thêm (F4)” (1) > nhập thông tin tài khoản (2) > nhấn “Ghi (F5)” (3) để lưu lại thông tin sau khi hoàn tất nhập liệu.

Lưu ý: Người dùng có thể tải file mẫu là file Excel để nhập liệu và nạp lại vào chức năng tương ứng.

Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.