Thiết lập danh mục quản lý Chi nhánh/ Điểm bán hàng

Thiết lập danh mục quản lý Chi nhánh/ Điểm bán hàng

Quản lý xuất hoá đơn điện tử

Xem hướng dẫn

Danh mục Chi nhánh/Điểm bán hàng hỗ trợ người dùng thiết lập và quản lý thông tin chuỗi cửa hàng, áp dụng cho đơn vị bán hàng là shop, siêu thị, quán hàng ăn có từ 2 địa điểm kinh doanh trở lên, hỗ trợ phân quyền sử dụng hóa đơn cho từng chi nhánh/điểm bán hàng và phân quyền tài khoản người dùng có thể truy cập vào ứng dụng XuatHoaDon™ theo thông tin Chi nhánh/Điểm bán hàng đã khởi tạo.

Để thiết lập danh mục này, trong ứng dụng XuatHoaDon™ người dùng thực hiện như sau:

1. Chi nhánh/Điểm bán hàng:

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn “Danh mục” (1) > “Chi nhánh/Điểm bán hàng” (2).


Bước 2: Xuất hiện bản thông tin bên dưới, nhấn chọn “Thêm (F4)” (1), thực hiện nhập thông tin khởi tạo chi nhánh/điểm bán hàng (2), nội dung “Phân quyền phát hành” (3) hỗ trợ người dùng tùy chọn phân quyền hóa đơn sử dụng cho từng cửa hàng. Trường hợp cần thiết lập nhiều thông tin chi nhánh, cửa hàng, phần mềm hỗ trợ người dùng  tạo file mẫu nhập liệu và nạp dữ liệu này vào phần mềm (4). Nhấn chọn “Ghi (F5)” (5) sau khi hoàn tất việc nhập liệu. 

2. Phân quyền:
Để có thể thiết lập và sử dụng được tính năng này, người dùng cần đăng ký và thiết lập trước dịch vụ phân quyền người dùng  iData™ (chi tiết hướng dẫn tại đây).

Bước 1: Trên thanh tiêu đề nhấn chọn “Danh mục” (1) > “Phân quyền” (2).

Bước 2: Xuất hiện bản thông tin bên dưới, nhấn chọn “Thêm (F4)” (1), thực hiện nhập thông tin tài khoản nội bộ (2) đã thiết lập trước trong ứng dụng iData™, tùy chọn thông tin cửa hàng cần phân quyền truy cập cho từng tài khoản tương ứng (3). Nhấn chọn “Ghi (F5)” (4) sau khi hoàn tất việc nhập liệu.
 


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.