Thiết lập danh mục nhân viên

Thiết lập danh mục nhân viên

Quản lý kế toán cho doanh nghiệp


Danh mục nhân viên hỗ trợ người dùng thiết lập thông tin người lao động tại đơn vị, dễ dàng trong việc quản lý người lao động và hỗ trợ hoàn thành một số nghiệp vụ liên quan.


1. Bộ phận:

Hỗ trợ khởi tạo danh sách phòng ban tương ứng theo mô hình của doanh nghiệp.

- Chọn “Danh mục” (1) > “Bộ phận” (2).


- Nhập/chỉnh sửa thông tin các phòng ban (3) (nhấn phím Insert hoặc  F11) > tùy chọn các nút chức năng theo nhu cầu sử dụng (4).


2. Vị trí:

Hỗ trợ khởi tạo danh sách vị trí công việc tương ứng tùy theo mô hình của doanh nghiệp.

- Chọn “Danh mục” (1) > “Vị trí” (2)


- Nhập/chỉnh sửa thông tin vị trí công việc (3) > tùy chọn các nút chức năng theo nhu cầu sử dụng (4).


3. Hồ sơ:

Hỗ trợ khởi tạo danh sách nhân viên, người lao động tương ứng vị trí, nơi làm việc.

- Chọn “Danh mục” (1) > “Hồ sơ” (2).


- Nhập/chỉnh sửa thông tin người lao động (3) > tùy chọn các nút chức năng theo nhu cầu sử dụng (4):

File mẫu: lấy file mẫu từ phần mềm để nhập thông tin

Xuất Excel: xuất dữ liệu ra file excel

Lấy dữ liệu cá nhân từ CQ BHXH: Hỗ trợ người dùng lấy thông tin dữ liệu cá nhân người lao động từ CQ BHXH

Nạp dữ liệu (F8): hỗ trợ nạp file mẫu từ máy tính

Lưu (F5): lưu dữ liệu sau khi nhập/chỉnh sửa

Xóa (F3): Xóa thông tin được chọn

Thoát (F12): Thoát khỏi giao diện làm việc.


Copyright © TS24 Corp. All Rights Reserved.